ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) မွ ဝန္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း

Written by  //  July 31, 2018  //  Job Opportunities  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ၾသဂုတ္လအတြင္းမွာ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားထပ္မံေခၚယူေနပါတယ္။

ဌာနမွဴး (Head of Department /HR Management)

(သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕/ မဟာဘြဲ႕/ HR Diploma)

၁ ဦး (က်ား/မ)

HR နယ္ပယ္တြင္ လုုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳအနည္းဆံုး (၅) ႏွစ္ရွိရမည္။ HR ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ Process မ်ား၊ ကုမၸဏီဥပေဒ၊ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ၀န္ထမ္းေရးရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေျပလည္စြာေျဖရွင္းေပးႏိုင္ရမည္။ အသက္ (၃၅) ႏွစ္အထက္ ျဖစ္ရမည္။ ကြန္ျပဴတာကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္ရမည္။ Presentation Skill ကၽြမ္းက်င္၍ ရံုးတြင္းဝန္ထမ္းမ်ားအား Sharing လုပ္ႏိုင္ရမည္။ English 4 Skill ကၽြမ္းက်င္ရမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္၍ လုိအပ္လွ်င္ခရီးထြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

ဌာနမွဴး (Head of Department /Member Affairs)

(စီးပြားေရးဘြဲ႕/ မဟာဘြဲ႕)

၁ ဦး (က်ား/မ)

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၅)ႏွစ္ အထက္ရွိရပါမည္။ ၀န္ႀကီး ဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္၍ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ သြယ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရမည္။ ရံုးလုပ္ငန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို နားလည္တတ္ကၽြမ္း စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ အသက္ (၃၅)ႏွစ္အထက္ျဖစ္ရမည္။ ကြန္ျပဴတာ ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳႏိုင္၍ Presentation လုပ္တတ္ရမည္။။ English 4 Skill ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တာ၀န္ခံ/ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္၍ လိုအပ္လွ်င္ခရီး ထြက္ႏိုင္ရပါမည္။

ဥပေဒအရာရွိ

(LL.B, LL.M)

၁ ဦး (က်ား/မ)

အထက္တန္းေရွ႕ေနလိုင္စင္ ရရွိထားသူျဖစ္ၿပီး လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္ အနည္းဆံုး (၃) ႏွစ္ အထက္ရွိရပါမည္။ တရားရုံးမ်ားတြင္ အလုပ္ရွင္အလုပ္သမား အျငင္းပြားမႈမ်ားအား လိုက္ပါေျဖရွင္းဖူးသူ၊ ကုမၸဏီဥပေဒမ်ား၊ အလုပ္သမား ေရးရာ ဥပေဒမ်ားကိုနားလည္တတ္ကၽြမ္း၍ သင္တန္းပို႔ခ်ေပးႏိုင္သူ၊ အဂၤလိပ္စာ အသင့္အတင့္ ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္အသံုးျပဳႏိုင္သူ၊ ရုံးလုပ္ငန္း အေျခခံသေဘာတရားမ်ားအား နားလည္တတ္ကၽြမ္းသူ၊ က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္သူျဖစ္၍ လိုအပ္လွ်င္ခရီးထြက္ႏိုင္ရပါမည္။

လက္ေထာက္အမႈေဆာင္အရာရွိ (ေနျပည္ေတာ္ရုံး)

(သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕)

၁ ဦး (က်ား)

စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ရွိ၍ မိမိလက္ ေအာက္ဝန္ထမ္းမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ ကြန္ပ်ဴတာ၊ အင္တာနက္၊ အီးေမးလ္ကၽြမ္းက်င္စြာသံုးျပဳတတ္၍၊ English 4 Skills ကၽြမ္းက်င္သူျဖစ္ရပါမည္။ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို တာ၀န္ခံ/တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

၀န္ထမ္းအဆင့္ (၃)

(သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕)

၁ ဦး (က်ား)

အမ်ားႏွင့္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လိုစိတ္ရွိ၍ Computer ကၽြမ္းက်င္စြာ အသံုးျပဳတတ္ရပါမည္။ ဌာနတြင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို စိတ္၀င္စား၍ အထက္အရာရွိမ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္သူျဖစ္၍ လိုအပ္လွ်င္ ခရီးထြက္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။

လက္ေထာက္စာၾကည့္တိုက္မွဴး

(သင့္ေလ်ာ္သည့္ဘြဲ႕)

၁ ဦး (က်ား/မ)

စာၾကည့္တိုက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍အေျခခံ ဗဟုသုတရွိၿပီး၊ လုပ္သက္ (၂) ႏွစ္ရွိသူ၊ စာဖတ္ျခင္း ႏွစ္သက္သူ၊ စာၾကည့္တိုက္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သြက္လက္ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သူ၊အဂၤလိပ္စာအသင့္အတင့္ေရးသားေျပာဆိုႏိုင္ရမည္။ အမ်ား ႏွင့္ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္သူ ၊ ကြန္ပ်ဴတာ ကၽြမ္းက်င္စြာအသံုးျပဳတတ္ရပါမည္။

အထက္ပါရာထူးမ်ားကို ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္ အသင္းခ်ဳပ္၏သတ္မွတ္ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ ကိုယ္တိုင္ေရး ေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု(၂)ပုံ၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကဒ္မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္းေထာက္ခံစာမူရင္း (သက္တမ္းတစ္လ အတြင္း)၊ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ သက္တမ္းရွိအလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္မိတၱဴ၊ သန္းေခါင္စာရင္း မိတၱဴတို႔ႏွင့္အတူ Information ဌာနစိတ္ သို႔ (၁၅-၀၈-၂၀၁၈) ရက္္  ေနာက္ဆံုးထား၍ လာေရာက္ ေလွ်ာက္ထားနိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္စံုစမ္းလိုပါက HRM ဌာန ၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၉-၄၅၀၂၀၀၂၉၀ ၊ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ – ၄၉ (လိုင္းခြဲ-၃၁၈) သို႔ ရံုးခ်ိန္အတြင္း ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္ထားရမယ့္ လိပ္စာကေတာ့ အမွတ္ (၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ ျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm