ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကေနဒါႏိုင္ငံ သြင္းကုန္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး

Written by  //  April 30, 2015  //  Notifications, UMFCCI News  //  No comments

ကေနဒါႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေထာက္ခံအားေပးသည့္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကေနဒါႏုိင္ငံသို႔တင္ပို႔ေသာ ပို႔ကုန္အမ်ားစုအတြက္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ျပဳလိုက္သည္။

ကေနဒါအစိုးရအေနျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ႏိုင္ငံကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွုပ္ႏွံမႈမ်ားတိုးျမွင့္ကာ ေျပာင္းလဲတုိးတက္လာေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈပိုမိုတည္ေဆာက္ရန္ရည္ရြယ္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ General Preferential Tariff (GPT) ႏွင့္ Least Developed Country Tariff (LDCT) ကို ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ ျပန္လည္သက္တမ္းတိုးေပးအပ္ခဲ့သည္။

အဆိုပါ GPT ႏွင့္ LDCT ကို ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါအစိုးရက ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ရုတ္သိမ္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲလြန္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ၊ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈမ်ားကို ဖယ္ရွားေပးခဲ့ျပီး အျမဲတမ္းသံအမတ္ၾကီးအား ခန္႔အပ္ေစလႊတ္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ဖက္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို စတင္ခဲ့ကာ ယခုႏွစ္ ေမလ ၁၃ ရက္ေန႕တြင္ GPT ႏွင့္ LDCT ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

၎ထုတ္ျပန္ခ်က္ကို ကေနဒါအစိုးရသတင္းစာ Canada Gazette ၏ Website (Link – http://www.gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2015/2015-03-25/html/sor-dors62-eng.php) တြင္ ဖတ္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ကေနဒါသံရုံး Senior Trade Commissioner Ms. Mia Yen ၏ Email – mia.yen@international.gc.ca (သို႔) ဖုန္း- ၀၁-၃၈၄ ၈၀၅, လုိင္းခြဲ- ၃၄၉-၃၄၅၀ သို႕ ဆက္သြယ္စံုစမ္းေမးျမန္းႏုိင္ပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm