ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား ကုိရီးယားေစ်းကြက္သုိ႔ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ****************

Written by  //  February 16, 2019  //  Seminars  //  No comments

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းထြက္ကုန္မ်ား ကုိရီးယားေစ်းကြက္သုိ႔ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ႏုိင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကုိ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၆ ရက္ ေန႔လည္ပုိင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြဲ႔၏ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္စုိးက ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္ Myanmar Trade Center တစ္ခုဖြင့္ထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းစင္တာတြင္ ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ားကုိ တင္ထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ားကုိ ေၾကာ္ျငာၿပီးေရာင္းခ် ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီးပြားဆက္သြယ္မႈအရ အေျခခံေကာင္းမ်ားရွိသည့္အတြက္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အသုံးခ်ၿပီး ကုိရီးယား-ျမန္မာ ကုန္သြယ္မႈတုိးတက္လာေအာင္ ဆက္ႀကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားခဲ့သည္။


ထုိ႔အတူ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ၾကည္စုိး ကလည္း ကုိရီးယားႏုိင္ငံအေနျဖင့္ လယ္ယာထြက္ကုန္၊ ေမြးျမဴေရးထြက္ကုန္ တင္သြင္းရာတြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၂ ဘီလီယံကေန ၁၄ ဘီလီယံအထိ ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္လည္း ႏွမ္းနက္အပါအဝင္ အျခားထြက္ကုန္အမ်ဳိးအစားမ်ားကိုလည္း တင္ပုိ႔လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသည္။

 


SME က႑တြင္ လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ကုိရီးယားသုိ႔ ကုန္ၾကမ္းတင္ပုိ႔ေနသည့္ အဆင့္ကေန ကုန္ေခ်ာတင္ပုိ႔ႏုိင္သည့္အေျခအေနအထိ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ ရည္မွန္းထားေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ ႏွမ္းနက္၊ ဂဏန္းေပ်ာ့ႏွင့္ သစ္သီးဝလံမ်ားကုိ အဓိကတင္ပုိ႔ လ်က္ရွိေသာ္လည္း အေစ့အဆန္၊ ပဲ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားမွာလည္း ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၌ ေစ်းကြက္ဝယ္ လုိအားမ်ား၍ တင္ပုိ႔ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားသင့္ေၾကာင္း Kyung Hee University ၏ ပါေမာကၡ Young-jun Choi က အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ Kyung Hee University ၏ ပါေမာကၡ Hyun-Yong Park ကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ထြက္ကုန္မ်ားကုိ ကုိရီးယားႏုိင္ငံသုိ႔ တင္ပုိ႔ရာတြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္လုိအပ္သည့္ အေထာက္အထားမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။


“ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ားကို တင္ပို႕ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အေထာက္အကူေပးမယ့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ဖြဲ႕စည္းၿပီး ႏိုင္ငံထြက္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသို႕တင္ပို႕လိုသူမ်ားအတြက္ လိုအပ္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ အေထာက္အထားေတြရရွိေအာင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ိဳး ရွိသင့္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕အစည္းေတြက ဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဖိတ္ေခၚေပးၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ထုတ္ကုန္ျပပြဲေတြကို မၾကာခဏျပဳလုပ္ေပးတာေတြ၊ ေရာင္းသူႏွင့္ ဝယ္သူခ်ိတ္ဆက္ေပးတာေတြ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ျခင္းကို ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္” ဟု ပါေမာကၡ Hyun-Yong Park မွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယေန႔က်င္းပသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ သိရွိလုိသည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ပါေမာကၡမ်ားမွ ျပန္လည္ေျဖၾကားေပးခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏိုင္ခဲ့သည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm