ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ Invest Myanmar Summit 2019 ပြဲႀကီး ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီး 🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹

Written by  //  February 7, 2019  //  UMFCCI News  //  No comments

ေနျပည္ေတာ္ရွိ MICC-2 ၌ ဇန္ဝါရီလ ၂၈ ရက္ႏွင့္ ၂၉ ရက္ေန႔တုိ႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ပထမဆုံးေသာ Invest Myanmar Summit 2019 ပြဲသည္ ယေန႔တြင္ ေအာင္ျမင္စြာၿပီးစီးခဲ့သည္။

ယေန႔ဆက္လက္က်င္းပခဲ့သည့္ Summit တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားစီးပြားဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏုိင္မည့္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ Summitသုိ႔ တက္ေရာက္ လာသူမ်ားအား ရွင္းလင္းအသိ ေပးခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ထုိ႔အတူ DICA မွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႕ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လြယ္ကူစြာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာအစိုးရမွ အားထုတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာနည္းစနစ္သစ္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ မူဝါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့သည္။

 

ထုိ႔ျပင္ National Economic Coordination Committee (NECC) အဖြဲ႔ဝင္ဦးမင္းရဲပုိင္ဟိန္းကလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ၍ ဟန္ခ်က္ညီေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈစီမံကိန္ း(MSDP) ကုိ အသိေပးရွင္း လင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးမူဝါဒမ်ားပုိမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္၊ onlineဝန္ေဆာင္မႈကုိ ပုိမုိအေလး ထားေဆာင္ရြက္ရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကုိ ထည့္သြင္းရွင္းလင္းခဲ့သည္။

 

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုတိယဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဆက္ေအာင္ကလည္း MSDPႏွင့္ National Project Bank အေၾကာင္းအကုိ အသိေပးရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲ၍ ဟန္ ခ်က္ညီေသာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈျဖစ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံေရးတည္ၿငိမ္ရန္၊ စီးပြားေရးတည္ၿငိမ္ရန္၊ ပုဂၢလိက ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္၊ လူမႈဆုိင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္တုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

 

ထုိ႔ေနာက္ ယေန႔က်င္းပသည့္ summitတြင္ Attracting foreign investments to Myanmar ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ Panelists ေလးဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

 

Invest Myanmar Summit 2019 တြင္ ပညာေရးက႑၊ အစားအစာျပဳျပင္ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ေရလုပ္ငန္းက႑၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈလုပ္ငန္းက႑၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္ျဖန္႕ျဖဴးျခင္းက႑၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၊ ေျမႏွင့္အိမ္ယာအေဆာက္အအုံလုပ္ငန္းက႑မ်ားကုိ ျပသခဲ့ၿပီး summit သုိ႔ လူဦးေရ ၁၅၀၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm