ျမန္မာ-အိႏၵိယ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈျမွင့္တင္ႏိုင္မည့္ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အိႏၵိယကုန္စည္ျပပြဲႀကီး

ျမန္မာ-အိႏၵိယနွစ္ႏုိင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ (၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အိႏၵိယကုန္စည္ျပပြဲႀကီးကို ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ နွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ သမၼတ ရွရီ ရမ္နက္သ္ ကိုဗင့္ဒ္တို႔ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Lotte Hotel ၌ ဒီဇင္ဘာလ (၁၃)ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။

(၅)ႀကိမ္ေျမာက္ အိႏၵိယကုန္စည္ျပပြဲႀကီးကို (၁၃)ရက္ေန႔မွ (၁၅)ရက္ေန႔အထိ (၃)ရက္တာ က်င္းပသြားမည္ ျဖစ္ျပီး ျပခန္းေပါင္း(၇၀)ေက်ာ္၊ အိႏၵိယကုမၸဏီ(၅၀)ေက်ာ္တုိ႔က မ်ားစြာေသာ အခြင့္အလမ္းေတြ ယူေဆာင္ လာခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။

လယ္ယာသုံးစက္ပစၥည္းနွင့္ ဘက္ထရီမ်ား၊ ေဆာက္လုပ္ေရးသုံးပစၥည္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈ၊ ပါဝါစြမ္းအင္၊ ေဆးႏွင့္ ေဆးကိရိယာပစၥည္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့နွင့္ပို႔ေဆာင္ေရးသုံးပစၥည္းမ်ား၊ ေလာင္စာမ်ား၊ Telecom လုပ္ငန္းမ်ား၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားနွင့္ ယာဥ္အပိုပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေၾကြထည္နွင့္ ေက်ာက္ျပားပစၥည္းမ်ား စသည္တုိ႔ပါဝင္ပါတယ္။

ျမန္မာ့SMEလုပ္ငန္းမ်ားဖြ႔ံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေပးနိင္ရန္နွင့္ ကုိယ္ပုိင္ လုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္သည့္ ကုန္စည္ျပပြဲႀကီးျဖစ္ပါတယ္။

ထို႔ေနာက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဆာင္ေသာ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းနွင့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ Confederation of Indian Industry ဥကၠ႒ Mr.Shreekant Somany ႏွင့္ အိႏၵိယကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား Invest Myanmar Summit 2019 ပြဲက်င္းပမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားနွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm