(၁၁) ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ားဖုိရမ္၏ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳ ညစာစားပြဲက်င္းပ

Written by  //  June 25, 2014  //  UMFCCI News  //  No comments

UMFCCI ASLI Dinner IMG_7877

Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI ) တုိ႕မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ (၁၁)ႀကိမ္ ေျမာက္ အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဖုိရမ္၏ အႀကိဳဂုဏ္ျပဳညစာစားပြဲကို ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၁ရက္ (စေနေန႕) ညေန ၆း၃၀ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းဗဟုိဌာန (၂)တြင္ က်င္းပရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ တက္ေရာက္ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဥကၠ႒ ႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအႀကံေပး ေကာင္စီဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္ႏွင့္ Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI) မွ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Tan Sri Micheal Yeoh တုိ႕က ႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထုိ႕ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ယေန႕ဖုိရမ္သည္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဖုိရမ္စတင္က်င္းပခဲ့ေသာ အခ်ိန္မွစၿပီး အာဆီယံ၏ မူ၀ါဒေရးရာမ်ားေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္ မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေနပါေၾကာင္း၊ ထုိဖုိရမ္ျဖစ္ေျမာက္ေရး ကမကထျပဳၾကေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံမွ Asian Strategy and Leadership Institute တုိ႕ကုိ ဂုဏ္ျပဳပါေၾကာင္း၊ အာဆီယံေဒသတြင္ ႀကဳံေတြ႕ရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ႏုိင္ငံ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္အတူ ေဆြးေႏြးခြင့္ ရမည္ျဖစ္၍ ၀မ္းေျမာက္မိပါေၾကာင္း၊ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွ တစ္ဆင့္ အေတြးအျမင္သစ္မ်ား ေပၚထြန္းလာၿပီး အာဆီယံ၏ အနာဂတ္တြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည္ဟု ယုံၾကည္ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ယင္းေနာက္ Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI) ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာ ႏုိင္ငံေတာ္ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) တုိ႕ ပူးေပါင္း၍ (၁၁)ႀကိမ္ ေျမာက္အာဆီယံေခါင္းေဆာင္မ်ား ဖုိရမ္က်င္းပႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည့္ Sponsor မ်ားအား အမွတ္တရ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ၾကသည္။

ထုိ႕ေနာက္အင္ဒုိနီးရွားသမၼႏုိင္ငံ သမၼတအား Asian Strategy & Leadership Institute (ASLI) မွ အမွဳေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ကလည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအား ကုန္သည္ စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဥကၠ႒ ႏွင့္ အာဆီယံစီးပြားေရးအႀကံေပးေကာင္စီ ဥကၠ႒ကလည္းေကာင္း အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ား ေပးအပ္ၾကသည္။

အခမ္းအနားသို႕ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတုိ႕ႏွင့္အတူ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုတိယဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အာဆီယံအဖြဲ႕ဝင္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ တရုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ EU၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းႏုိင္ငံမ်ားမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။ ယခုဖုိရမ္ကုိ အာဆီယံေဒသတြင္း အျပန္အလွန္ ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္မႈကုိ ပုိမုိအားေကာင္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ က်င္းပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm