၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ေအာ္စလုိစီးပြားေရးဆုိင္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးစြမ္းေဆာင္ရွင္ထူးခၽြန္ဆုေလွ်ာက္ထားရန္ဖိတ္ေခၚျခင္း

Written by  //  November 13, 2015  //  Training Programs, UMFCCI News, UpComing Events  //  No comments

Oslo Business for Peace Foundation မွၾကီးမွဴး၍ ေနာ္ေဝႏိုင္ငံ၊ ေအာ္စလိုျမိဳ႕တြင္ လာမည့္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ” Oslo Business for Peace Award” က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါဆုသည္ ႏွစ္စဥ္ႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွ ထူးခြ်န္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ၄င္းတို႔၏ ေဆာင္ ရြက္ခ်က္မ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္ အခမ္းအနား တစ္ခုျဖစ္ျပီး ယခင္၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားက အဆိုပါဆုအား Columbia, Sri Lanka, Palestine, China ႏွင့္ Netherland ႏိုင္ငံမ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အဆိုပါဆုကိုရရွိခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါဆုအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ Criteria ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ကုမၸဏီမ်ားေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္-

လူမႈေရးဆိုင္ရာအသိအျမင္ၾကြယ္ဝရန္
ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ပုဂိၢဳလ္အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူၾကားထဲတြင္ လူ႔က်င့္ဝတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း တြင္လည္း မွန္ကန္ေျဖာင့္မတ္မႈတို႔ျဖင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာလက္ေတြ႔အသံုးခ်မႈတို႔ႏွင့္တကြ ေအာင္ျမင္မႈရရွိ ထားသူျဖစ္ရမည္။

စီးပြားေရးဆိုင္ရာစိတ္ဓါတ္ျပည့္ဝမႈရွိသည့္တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနမ်ားရွိရန္
အစိုးရဌာနမ်ားႏွင့္သင့္တင့္၍ စီးပြားေရးဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို နားလည္သိကြ်မ္းမႈ ရွိေသာ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာဆိုတတ္သည့္ တရားရံုးခ်ဳပ္ေရွ႕ေနရွိသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ျဖစ္ရမည္။

စီးပြားေရးအသိုင္းအဝန္း၌ ေကာင္းမြန္ေသာသတင္းေက်ာ္ၾကားမႈႏွင့္ယံုၾကည္မႈရရွိထားရန္
အမည္စာရင္းေရြးခ်ယ္ခံထားရသည့္ပုဂိၢဳလ္အေနျဖင့္ မိမိလုပ္ငန္းအား ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလာသည့္အထိ အ ေျခခံမွ စတင္၍ စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ပုဂိၢဳလ္ျဖစ္ျပီး စီးပြားေရးဝန္းက်င္ အသိုက္အဝန္းတြင္ နာမည္ေကာင္း ျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားမႈရွိသူ၊ အသိအမွတ္ျပဳခံရသူျဖစ္ရမည္။

အဆိုပါဆုအား ေလွ်ာက္ထားလုိသူမ်ားသည္ – (၁) အသင္းခ်ဳပ္ အသင္းဝင္လက္မွတ္မိတၱဴ
(၂) ကုမၸဏီ Profile တို႔ႏွင့္အတူ
ဤအသင္းခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန
အီးေမးလ္ – ird@umfcci.com.mm ႏွင့္ ဖုန္းနံ ပါတ္ – ၀၁ ၂၁၄၃၄၄ လိုင္းခြဲ – ၁၂၀/၁၂၁/၃၁၁ သို႔ ၂၅.၁၁.၂၀၁၅ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ျပီး ဝက္ဆုိက္ – http:// ww. iccwbo.org /chamber-services/partnership-and-initiatives/business-for-peace/သို႔ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။ Online ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္မွာ ၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၁၅) ရက္ေန႔ျဖစ္သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm