၂၀၁၆-၂၀၁၉ ခုနစ္ အမႈေဆာင္သက္တမ္းအတြက္ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဆႏၵျပဳလႊာ တင္ျပသူစာရင္းမ်ားအား ေၾကျငာျခင္း

Written by  //  September 9, 2016  //  Notifications, UMFCCI Election, UMFCCI News  //  No comments

၂၀၁၆-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ေရး ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မရွင္မွ အတည္ျပဳလိုက္ေသာ အလုပ္အမႈေဆာင္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံရန္ ဆႏၵျပဳလႊာ တင္ျပသူ စာရင္းမ်ားအား ေၾကျငာအပ္ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Commission Announcement
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm