၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၉ ရက္ေန႔ ေနျပည္ေတာ္တြင္က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ေရးဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီအစည္းအေဝးတြင္ အလုပ္ရွင္မ်ားဘက္မွတင္ျပခဲ့ေသာ ****အနည္းဆုံးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ျခင္းအေပၚ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ အျမင္သေဘာထားနွင့္ လက္ရွိၾကဳံေတြ႔ေနရေသာ အခက္အခဲမ်ား****

Written by  //  December 30, 2017  //  Employer Services, UMFCCI News  //  No comments

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm