၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ Business Magazine

Written by  //  February 10, 2017  //  Business Magazines  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလထုတ္ Business Magazine အား ေအာက္ပါ Link တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download (PDF, 15.76MB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm