၂၀၁၈-၁၉ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ထုတ္ျပန္ႏုိ္င္ေရးအတြက္ သေဘာထား မွတ္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့ၾကသည့္ CFO Conference

Written by  //  December 21, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

၂၀၁၈-၁၉ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ထုတ္ျပန္ႏုိ္င္ေရး အတြက္ ၂၀၁၇ ျပည္ေထာင္စု အခြန္အေကာက္ ဥပေဒအေပၚ အေျခခံျပီး သေဘာထားမွတ္ခ်က္မ်ားေပး၍ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကေသာ CFO Conference ကုိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ဒီဇင္ဘာ (၂၁)ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ကြန္ဖရင့္တြင္ အခြန္အေကာက္ဥပေဒေရးရာ ေဆြးေႏြးမႈ ၊ အခြန္အေကာက္လုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ နည္းလမ္းမ်ားေဆြးေႏြးမႈ စသည့္က႑နွစ္ချုဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“အခြန္အေကာက္ဥပေဒတြင္ ပုဂၢလိကက႑ရဲ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ားထည့္သြင္း သုံးသပ္မည္ဆိုပါက ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ငန္းအတြက္ လုပ္သာကိုင္သာရွိတဲ့ စီးပြားေရးဝန္းက်င္ (Enabling Environment) တစ္ခုကိုဖန္တီးနိင္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္က ေဆြးေႏြးမည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပရာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ၾကိဳတင္ျပီးအခြန္မ်ားေပးေဆာင္ေနရေသာ္လည္း Refund Process တြင္ ေနွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ မ်ားအား ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ေစလိုမႈ၊ အထူးကုန္စည္ခြန္ မ်ားအတြက္ ပြင့္လင္း ျမင္သာေသာ အခြန္စနစ္မ်ားထားရွိလိုမႈ၊ အခြန္နွင့္ပတ္သက္ေသာ ပညာေပးကာလမ်ားရွိေစမႈ၊ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္၊ ဝင္ေငြခြန္၊ ကုန္သြယ္ခြန္တို႔နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ယေန႔ကြန္ဖရင့္တြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသီးသီး၏ ဘ႑ာေရးနွင့္ အခြန္က႑မ်ားတြင္ အဓိက ေဆာင္ရြက္ေနေသာ Chief Financial Officer(CFO) ၊ Chief Accountant ၊ Finance Manager မ်ားက ထိထိေရာက္ေရာက္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကျပီး အခြန္အေကာက္ဥပေဒအတြက္ ေဆြးေႏြးခ်က္၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရထံ အလ်င္ျမန္ဆုံး တင္ျပသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm