“ (၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ေပက်င္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္ျပပြဲ ” သို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္းကိစၥ

Written by  //  July 14, 2015  //  Exhibition News  //  No comments

၁။ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ေပက်င္းျမိဳ႕၊ China International Exhibition Centre ၌ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၄ ရက္ေန႔မွ၂ ၆ ရက္ေန႔အထိ ေပက်င္းခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈျမဴနီစပါယ္ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ “ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ေပက်င္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခရီးသြားအသံုးအေဆာင္ျပပြဲ”သို႔ သက္ဆိုင္ရာျမန္မာႏိုင္ငံမွကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ကုန္သည္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ႏိုင္ပါရန္ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ရည္ညြန္းခ်က္ပါစာျဖင့္ ဖိတ္ၾကားလာပါသည္။

၂။ အဆိုပါစာတြင္ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ျပည္ပခရီးသြားႏႈန္းသည္ ဂ်ာမနီႏွင့္အေမရိကန္ႏိုင္ငံတို႕ထက္ေက်ာ္လြန္၍ ပထမအဆင့္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅ခုႏွစ္တြင္ျပည္ပခရီးသြားေရာက္သူ အေရအတြက္ (၁၈၆)သန္းအထိေရာက္ရွိကာ ျပည္ပခရီးသြားက႑တြင္ သံုးဆြဲေငြအေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၈၀) ဘီလီယံအထိ ေရာက္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါေၾကာင္း၊ BITCF ကို ခရီးသြားလာရာတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစေသာ အသံုးအေဆာင္မ်ားအား က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ႏိုင္ငံအသီးသီးမွပါ၀င္ျပသႏိုင္ေရးအတြက္ က်င္းပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ (၃)ႀကိမ္ေျမာက္က်င္းပသည့္ျပ ပြဲတြင္ ႏိုင္ငံႏွင့္ေဒသေပါင္း(၂၈)ခုမွ ပါ၀င္ျပသသူ(၈၀)ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီး၊ ေရာင္းရေငြတန္ဖိုးမွာ စုစုေပါင္းအေမရိကန္ေဒၚလာ (၇၅၈)သန္းအထိရရွိခဲ့ပါေၾကာင္း၊ BITCF ၏အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပါ၀င္မႈ အဆင့္ကိုတိုးျမွင့္ေရးအတြက္ ယခုက်င္းပမည့္ (၄)ႀကိမ္ေျမာက္ျပပြဲတြင္ အာရွ-ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးေသာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အေျခခံ၍ ျပည္ပအရင္းအျမစ္မ်ား ပိုမိုတိုးခ်ဲ႕ကာ၊ ဥေရာပ၊ အေမရိကႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားရန္ စီစဥ္ထားပါေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

၃။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ တက္ေရာက္လိုေသာ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အသင္းသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားသိရွိလိုပါက Beijing International Tourism Commodities Fair Office, Tel:15311993367, Hot Line:400-100-6240, Email:89486407@qq.com, Website:www.bjtef.com ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္ ျပပြဲဌာနစိတ္ Phone:၂၁၄၃၄၄~၄၉ Ext:၃၀၁ E-mail:memberaffairs@umfcci.org.mm သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္း၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ တက္ေရာက္မည့္စာရင္းအား ေပးပို႔ရန္ႏွင္႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ၿခင္းမရွိပါကလည္း စာျဖင္႔ျပန္ၾကားေပးပါရန္္ အေၾကာင္းၾကားဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm