၉ ႀကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-တရုတ္ ေခတ္မွီ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ ျပပြဲဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  November 15, 2016  //  Trade Fairs and Exhibitions, UpComing Events  //  No comments

တရုတ္ႏိုင္ငံ ၊ထင္ရန္ခရိုင္ ပိုင္ဆင္ျမိဳ႕တြင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္ေနမွ ၃၀ ရက္ေန႔ထိ က်င္းပျပဳလုပ္မည့္ ၉ ၾကိမ္ေျမာက္ အာဆီယံ-တရုတ္ ေခတ္မွီ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာျပပြဲကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အထက္ရည္ညြန္းခ်က္ပါစာ ျဖင့္ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ဖိတ္ၾကားလာပါ သည္။

အဆိုပါ ဖိတ္ၾကားစာတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၊ တရုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္ပ ေလ့လာသူမ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္မည္ျဖစ္ျပီး၊လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာနည္း အသစ္မ်ား ထုတ္ကုန္မ်ား ခင္းက်င္းျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ျပပြဲတြင္ အခန္းေပါင္း(၅၈၆)ခန္းျဖင့္ပါ၀င္ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ ျပသေပးရန္ ၊ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ မည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ထင္ရန္ခရိုင္ အတြင္းေနထိုင္ ခရိတ္ (အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာ လေၾကာင္းစရိိတ္မပါ)အားျပပြဲက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ က်ခံေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပခန္းငယ္ ၃ မီတာပတ္လည္ ျပခန္းစရိတ္ ေပးရန္မလိုေၾကာင္း ၊ျပပြဲ၌စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ညွိႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားဖိတ္ၾကားလာပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆိုပါ ျပပြဲသို႔ စိတ္ပါ၀င္စား၍ ျမန္မာႏိုင္ငံမွစိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားပါ၀င္တက္ေရာက္ ျပသရန္အတြက္ ပါ၀င္ျပသမည့္ အမည္စာရင္း ျပခန္းအေရအတြက္ ကုမၸဏီအမည္ ဆက္သြယ္ရန္လိပ္စာမ်ား ႏွင့္ တကြ UMFCCI အသင္းခ်ဳပ္ျပပြဲဌာနစိတ္ ဖုန္းအမွတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ -၂၃၁၄၃၄၉ တဆင့္ (၃၀၁) ႏွင့္ Email ma@umfcci.com.mm သို႔၂၀၁၆ ႏို၀င္ဘာလ ၁၀ ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ အေၾကာင္းၾကားေပးပို႔ေပးပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

Download (PDF, 807KB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm