ၾသဂုတ္လထုတ္ Business Magazines အား ရယူႏိုင္

Written by  //  August 1, 2016  //  Business Magazines, Publications

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ ၾသဂုတ္လထုတ္ Business Magazine အား ေအာက္ပါ Link တြင္ Download ရယူႏိုင္ပါသည္။

Download (PDF, 18.39MB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by