ႏိုင္ငံတကာနည္းပညာ ကုန္စည္ျပပြဲတြင္ ပါဝင္ျပသလိုေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားဖိတ္ေခၚ

Written by  //  January 16, 2017  //  Trade Fairs and Exhibitions, UpComing Events  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ၊ ရန္ကုန္ျမိဳ႕ရွိ တပ္မေတာ္ ခန္းမတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဦးစီးဌာန ႏွင့္ Myanmar Promotional Services (MPS) Co.,Ltd တို႔ ပူးေပါင္း၍ “ႏိုင္ငံတကာ နည္းပညာ ကုန္စည္ျပပြဲ”အား က်င္းပမည္ျဖစ္ပါသည္။ သက္ဆိုင္ရာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျပသ ႏိုင္ပါသည္။

အဆိုပါ ျပပြဲ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ နည္းပညာအသံုးခ်၍ value added ထုတ္ကုန္မ်ားကို ပိုမိုထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားတိုင္း၏ တီထြင္ဖန္တီးမႈ စိတ္ကူး စိတ္သန္းမ်ားကို ျမွင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍လည္းေကာင္း စက္မႈနည္းပညာတီထြင္ဖန္တီးမႈျပိဳင္ပြဲ (Inventor Award) အားထည့္သြင္းက်င္းပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဆုေငြအေနျဖင့္ ေငြက်ပ္ (၅)သိန္းမွအျမင့္ဆံုးေငြက်ပ္ (၃၀) သိန္းအထိ Myanmar Promotional Services (MPS) Co.,Ltd မွခ်ီးျမွင့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ ပါ၀င္ျပသလိုေသာ စိတ္ပါ၀င္စားသည့္ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ညီေနာင္အသင္းမ်ား မွအသင္းသားမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား သိရွိလိုပါက Myanmar Promotional Services(MPS)Co.,Ltd၊ ဖုန္း- ၀၉ ၄၃၀၉၆၆၆၊ ၀၉ ၇၈၈၀၀၀၉၆၆၊ ၀၉ ၂၅၀၅၂၇၇၂၂၊ ၀၁ ၅၁၃၉၀၃၊ Email: mpsexhibition@gmail.com, zarnimgmg@ gmail.com, thankyawhtwe1990@gmail.com၊ Website-www.mpsexhibitions.com ႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္ျပပြဲဌာနစိတ္ ဖုန္း-၂၃၁၄ ၃၄၄~၄၉ Ext:၃၀၁၊ မိုဘိုင္း-၀၉-၄၅၀၂၀၀၃၅၀၊ E-mail: ma@umfcci.com.mm သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။

Download (PDF, 936KB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm