ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အေရး ရယူႏိုင္

Written by  //  October 7, 2016  //  Trade Fairs and Exhibitions, UMFCCI News  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ႏိုင္ငံတကာမွ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈ၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္မ်ား အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ ယခုအခါ ေအာက္တိုဘာလ ၆ရက္ေန႔တြင္ လာေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ Belarusian Universal Commodity Exchange ႏွင့္မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါသည္။
Belarusian

Belarusian Universal Commodity Exchange ဆိုတာ Belarus ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံတကာ Wholesale Market ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာ၍ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကို ျမင့္တင္ေပးႏိုင္ေသာ တရားဝင္ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။

Belarusian Universal Commodity Exchange သည္ Electronic Trading System ကိုအသံုးျပဳထားၿပီး မိမိတို႔၏ကုန္ပစၥည္းဝယ္လိုေရာင္းလိုသည္မ်ားအား ၄င္းတို႔ website ကိုအသံုးျပဳ၍ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္ႏွင့္ ထိေတြ႕ အသံုးခ်ခြင့္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

အဆိုပါ Belarusian Universal Commodity Exchange တြင္ ပါဝင္ေသာ Exchange Auctions မ်ားမွာ Metal Products, Timber Products, Agriculture Products, Industrial and Consumer Goods တို႔ျဖစ္သည္။
10-1
10-2

10-3

10-5

10-6

11

လက္ရွိတြင္ အဆိုပါ Belarusian Universal Commodity Exchange ၌ ႏိုင္ငံေပါင္း ၅၇ ႏိုင္ငံမွ
ႏိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီေပါင္း ၃၄၅၄ ခုႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။
အေသးစိတ္ သိရွိလိုပါက ၄င္းတို႔၏ website www.butb.by တြင္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး

Download (PDF, 3.2MB)

တြင္ အဆိုပါ exchangeႏွင့္ ပက္သတ္ေသာ profile အား ဝင္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္သို႔ ထိုးေဖာက္ခ်င္ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေလ့လာပါက အက်ိဳးရွိႏိုင္ေစေရး ရည္ရြယ္၍ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ရပါသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm