ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဆ႒မအၾကိမ္္ေတြ႕ဆံုပြဲ နည္းပညာက႑ႏွင့္ အေသးစားစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းက႑ အဓိကေဆြးေႏြး

Written by  //  May 20, 2017  //  Monthly Vice-Presidential Meetings, UMFCCI News  //  No comments

ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲကို ယေန႔ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ ဆ႒မအၾကိမ္ေျမာက္ က်င္းပခဲ့ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာက႑ (ICT) ႏွင့္ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ အဓိကရည္ရြယ္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာက႑

ICT က႑အေနျဖင့္ လာမည့္ ငါးႏွစ္အတြင္း နည္းပညာ ျပည္ပပို႔ကုန္တန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလီယံေက်ာ္အထိ ထုတ္လုပ္ႏိုင္ရန္ စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က တင္ျပသည္။ ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း က႑လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသို႔ နည္းပညာဝန္ထမ္းေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ဝင္ေရာက္လာလွ်င္ နည္းပညာ ထုပ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာတစ္ဘီလီေက်ာ္ ရွာေဖြေပးႏိုင္ေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။ လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ နည္းပညာတကၠသို္လ္ေပါင္း ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္မွ ႏွစ္စဥ္ လုပ္သား ၅၀၀၀ ေက်ာ္ ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ္လည္း ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

နည္းပညာက႑သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ စီးပြားေရးမူဝါဒ၏ စတုတၳေျမာက္အခ်က္အျဖစ္ အေရးၾကီးပါဝင္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြက ေျပာသည္။ “ကြန္ပ်ဴတာက႑ကို ႏိုင္ငံေတာ္က မျဖစ္မေန အားေပးမယ္” ဟု ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ၁ က ေျပာသည္။

ICT က႑ဖြံ႔ျဖိဳးလာေစရန္အတြက္ နည္းပညာဇုန္မ်ား (ICT Park) မ်ားကို ႏိုင္ငံအတြင္းရွိ အခ်က္အခ်ာက်ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ တည္ေထာင္ရန္လိုေၾကာင္း ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က အၾကံေပးသည္။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး သံလ်င္ျမိဳ႕ရွိ အသင္းခ်ဳပ္မွ ဝယ္ယူထားသည့္ ၃၇၀ ဧက ေက်ာ္ ေျမေနရာတြင္ ICT Park တည္ေဆာက္ခြင့္ရရွိေရး ဦးေဇာ္မင္းဦးက ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရသို႔ တင္ျပသည္။ သံလ်င္ရွိ ေျမေနရာသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး လႈိင္တကၠသိုလ္ဝင္းအတြင္းရွိ MICT Park ထက္ ၁၀ ဆ ေက်ာ္ က်ယ္ဝန္းသည္။ “MICT Park က Capacity ျပည့္ေနျပီ” ဟု ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

ဒုတိယအခ်က္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ E-Government ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းနည္းပညာကုမၸဏီမ်ားအား မျဖစ္မေန ပါဝင္လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးရန္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က တင္ျပသည္။ သို႔မွသာ ျပည္တြင္း နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား အေတြ႕အၾကံဳရရွိလာျပီး၊ ၾကီးထြားလာကာ ျပည္တြင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္စည္းေပးႏိုင္ရံုသာမက ျပည္ပပို႔ကုန္ ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈုမ်ားပါ ထုတ္လုပ္ ေဆာင္ရြက္လာႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဦးက တင္ျပသည္။

ျမန္မာ့အေသးစားႏွင့္အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား (SME) ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္လာရန္အတြက္ အေရးၾကီး လိုအပ္သည့္ နည္းပညာႏွင့္ နည္းပညာသံုးပစၥည္းမ်ားမွာ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေနသျဖင့္ လုပ္ငန္းငယ္မ်ား ဝယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အေျခအေနကို အသင္းခ်ဳပ္က တင္ျပသည္။ ေဆာ့ဝဲ ႏွင့္ နည္းပညာသံုးပစၥည္းမ်ားအား ျပည္တြင္း SME မ်ား ပိုမိုဝယ္ယူအသံုးျပဳႏိုင္ရန္ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအား ပယ္ဖ်က္ေပးပါရန္ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္က တင္ျပသည္။

သံလ်င္တြင္ ICT Park တည္ေဆာက္မည့္ လုပ္ငန္းသည္ ၂၀၄၀ ရန္ကုန္ျမိဳ႕စီမံကိန္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိသျဖင့္ ခြင့္ျပဳေပးရန္ ဒုတိယသမၼတက ရန္ကုန္တုိင္းအစိုးရအား ညႊန္ၾကားသည္။ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းမ်ားတြင္ ICT Park မ်ား တည္ေထာင္လိုပါက ေျမေနရာႏွင့္ အျခားလိုအပ္သည္မ်ားကို စီစဥ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက ေျပာသည္။ ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းခြန္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ E-Government လုပ္ငန္းအတြက္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ား (Proposal) တင္ျပရန္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီးက ေျပာပါသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာ့ ICT က႑ကို ကုမၸဏီေပါင္း ၂၅၀ ေက်ာ္၊ နည္းပညာ ပညာရွင္ေပါင္း ၂၅၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ လည္ပတ္ေနျပီး ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇ သန္းရွိေနသည္။ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၏ နည္းပညာက႑ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံေက်ာ္၊ အိမ္နီးခ်င္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀၀ ေက်ာ္ ရွိေနသည္။

အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးက႑

ဦးစားေပးက႑တစ္ရပ္အျဖစ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည့္ အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္္ငန္းမ်ား (SMI) ဖြံ႔ျဖိဳးေရးက႑တြင္ ျမန္မာစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းက ကိုယ္စားျပဳေဆြးေႏြးသည္။ သြင္းကုန္အစားထိုးႏိုင္သည့္ ရံုးသံုး၊ ေက်ာင္းသံုး စာေရးကိရိယာ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈ တိုးတက္လာေရးကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။

အဓိကအားျဖင့္ ဗလာစာအုပ္၊ ေဘာပင္ႏွင့္ အျခားရံုးသံုးပစၥည္းကိရိယာထုတ္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ထုတ္လုပ္စရိတ္ျမင့္တက္ေနသျဖင့္ ႏိုု္င္ငံျခားမွ သြင္းကုန္မ်ားကို မယွဥ္ႏိုင္ေၾကာင္း စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းမ်ားကိုု အားေပးသည့္အေနျဖင့္ စာေရးကိရိယာထုတ္ လုပ္ငန္းအတြက္ ကုန္ၾကမ္းမ်ား တင္သြင္းမႈကို အခြန္ႏႈန္းထားေလွ်ာ့ခ် သတ္မွတ္ေပးရန္ ဦးေက်ာ္မင္းက တင္ျပသည္။
စီမံ-ဘ႑ာဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက အခြန္ႏႈန္းထားေလွ်ာ့ခ်ရန္ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ေျပာသည္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္ကလည္း ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရး ၾကိဳးစားရန္ တိုက္တြန္းသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သိန္း တင္ျပရာ သြင္းကုန္တင္သြင္းရာတြင္ ကုန္ေခ်ာႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းအတြက္ အခြန္ေကာက္ယူမႈ ကြာျခားေပးမွသာ ျပည္တြင္းရွိ သြင္းကုန္အစားထိုးလုပ္ငန္းမ်ား ေအာင္ျမင္မည္ဟု ေျပာသည္။ အဓိကအားျဖင့္ အျပည့္အဝ ျပီးစီး ကုန္ေခ်ာ (CBU)၊ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ျပီးစီး ကုန္ (SKD) ႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား (CKD) တို႔ တင္သြင္းမႈအား အခြန္ႏႈန္းထား ကြာျခားေပးရန္ အေရးၾကီးလိုအပ္ေၾကာင္း စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း၏ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ CBU အား ၄၀ ရာခုိင္ႏႈန္း အခြန္ေကာက္လွ်င္၊ SKD အား ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ CKD အား ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အခြန္ေကာက္သည္ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုက SKD ပစၥည္းမ်ားသာ တင္သြင္းၾကေၾကာင္း ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။ “ျမန္မာႏိုင္ငံမွာလည္း ဒီလို မူဝါဒနဲ႔ ျပည္တြင္းထုတ္လုပ္မႈကို အားေပးဖို႔လိုတယ္” ဟု ေဒါက္တာေအာင္သိန္းက ေျပာသည္။

အခြန္ႏႈန္းထားအား ျပန္လည္သတ္မွတ္ရန္ ညွိႏႈိင္းသံုးသပ္ေနရာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းကေျပာသည္။ စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာ့ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ထပ္မံေတြ႕ဆံုကာ က႑ဖြံ႔ျဖိဳးေရး အေသးစိတ္ေဆြးေႏြးရန္ ဝန္ၾကီးက ညွိႏႈိင္းခဲ့သည္။

ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆ႒မအၾကိ္မ္ေျမာက္က်င္းပသည့္ လစဥ္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္၊ ပို္႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္၊ စက္မႈဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳ၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားကလည္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဦးေဆာင္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦးျမင့္ေဆြ

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦိးေဇာ္မင္းဝင္းေဆြးေႏြးစဥ္

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီးဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးျဖိဳးမင္းသိန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကြန္ပ်ဴတာအသင္းခ်ဳပ္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေဇာ္မင္းဦး (ညာစြန္)

ပို္႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာေအာင္သိန္း

စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ ဦးေက်ာ္မင္း

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စုဝန္ၾကီး ဦးေက်ာ္ဝင္း

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm