ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ ( ၂၁ ၾကိမ္ေျမာက္) အစည္းအေဝးတြင္ ပုဂၢလိကက႑မွ တင္ျပခ်က္မ်ား

Written by  //  November 19, 2018  //  Monthly Vice-Presidential Meetings  //  No comments

၂၀၁၈၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇

(၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္

👉 အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑၊

👉 သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ႏွင့္

👉 ရန္ကုန္တိုင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၏ ကုန္စည္ စီးဆင္းမႈက႑တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းက႑
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္ တင္ျပပါသည္။

(၁) Corporate Tax ကို အသားတင္အျမတ္၏ ၂၅% ဟုဆိုထားေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ အသားတင္အျမတ္ အေပၚတြင္မဟုတ္ဘဲ စုစုေပါင္း၀င္ေငြ၏ ၂% ကို ပ်မ္းမွ်တြက္ခ်က္ေကာက္ခံေနသျဖင့္ ဥပေဒပါသတ္မွတ္ခ်က္ အတုိင္း Corporate Tax ၂၅% ကို အသားတင္အျမတ္ေပၚတြင္သာ တြက္ခ်က္ေကာက္ခံေပးရန္။

(၂) Advance withholding tax ၂% ကို သတ္မွတ္အခ်ိန္မွီ ေပးသြင္းျခင္းမျပဳပါက Tax Finalization ျဖစ္ေသာ ႏွစ္ခ်ဳပ္တြင္ Advance withholding tax ၂% အပါအ၀င္ အဆိုပါ ၂% ၏ ၁၀% ကို ဒဏ္ေၾကးေငြအျဖစ္ တြက္ခ်က္ ေကာက္ခံလွ်က္ရွိေနျခင္းတို႕ေၾကာင့္ Advance withholding tax ၂% ကိုေကာက္ခံျခင္းမျပဳရန္။

(၃) လုပ္ငန္းသစ္စတင္ရန္၊ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္၊ တိုးခ်ဲ႕ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ခ်ိတ္ဆက္ရန္တို႕အတြက္ ေငြေၾကးေခ်းငွားရာတြင္ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္း ၁၃% ေပးေနရျခင္းကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္။

(၄) အလုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒေျပာင္းလဲမႈလုပ္ရာတြင္ အလုပ္ခ်ိန္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ခြင့္ရက္ႏွင့္ အလုပ္ပိတ္ရက္မ်ား၊ အနည္းဆံုးအခေၾကးေငြ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္ပိုေၾကးတြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ အလုပ္သမားေရးရာအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ အလုပ္ခန္႔ထားမႈဆိုင္ရာသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းကိစၥရပ္မ်ား ျပဳျပင္ရန္အတြက္ အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက (အလုပ္ရွင္ + အလုပ္သမား) သံုးပြင့္ဆုိင္ ညွိႏႈိုင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

(၅) ႏိုင္ငံေပါင္းစံုမွ ပစၥည္းအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာကို ကုန္ေသတၱာတစ္လံုးအတြင္း အျခားကုန္တင္သြင္းသူမ်ားႏွင့္ စုစည္း၍ တင္သြင္းေသာ LCL စနစ္ျဖင့္ တင္သြင္းရၿပီး LCL Cargo တစ္ႀကိမ္ထက္ ပို၍ တင္ပို႕သည္မ်ားလည္းရွိေၾကာင္း။ ထိုသို႕တင္သြင္းရာတြင္ ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္း၌ သက္ဆုိင္ရာ Forwarder မ်ားထံမွ ထုတ္ယူရာတြင္ ဝန္ေဆာင္ခ ႏႈန္းထားမ်ား ျမင့္မားေနသျဖင့္ စရိတ္မ်ားေလ်ာ႔ခ်ေပးရန္။

သတၱဳလုပ္ငန္းက႑ 
🔹🔹🔹🔹🔹🔹

ျမန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္ တင္ျပပါသည္။

(၁) တနသာၤရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ထားဝယ္ခရိုင္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ကလိုင္းယာေက်းရြာအုပ္စု၊ ကလံုးထာရြာရွိ A & A NRD Co.,Ltd မွ အမွတ္ (၂) သတၱဳတြင္းလုပ္ငန္းႏွင့္ ခဲမျဖဴ၊ အၿဖိဳက္နက္ႏွင့္ ေရာရာသတၱဳ အႀကီးစား ထုတ္လုပ္ျခင္းကို ၁၉၉၈ မွ ၂၀၁၇ ေဖေဖၚ၀ါရီထိ ၁၈ ႏွစ္တိုင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၿပီး၊ ယခု ဒုတိယ (၅) ႏွစ္ သက္တမ္းတိုးေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ၾကန္႔ၾကာေနသျဖင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ၁၉ လခန္႔ ရပ္နားထားေၾကာင္း

(၂) သတၱဳလုပ္ကြက္ရပ္နားထားရသျဖင့္ ကုမၸဏီမွ ၀န္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္အကိုင္မရွိပဲ လစာေပးေနရျခင္း၊ ေဒသခံသတၱဳ ထုပ္လုပ္သူမ်ားလည္း အလုပ္မရွိသျဖင့္ စား၀တ္ေနေရးအခက္အခဲမ်ားျဖစ္ေနျခင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း ရပ္နားထားရျခင္း တို႕ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အက်ိဳးတူစီမံကိန္းကို အျမန္ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာအစုိးရႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညွိႏိႈင္း ေျဖရွင္းေပးရန္။

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ 
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းျခင္း (Supply Chain) က႑

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွဳလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအုန္းဆိုင္ တင္ျပပါသည္။

(၁) ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတြင္ ကုန္ေသတၱာမ်ားစစ္ေဆးရွင္းလင္းျခင္းကို အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနမွ ေန႕ပိုင္တြင္းသာ ရွင္းလင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနသျဖင့္ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္းသာ လမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေမာင္းႏွင္သယ္ယူရေၾကာင္း။ ထိုသို႕သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း ေမာင္းႏွင္ျခင္းေၾကာင့္ ဘုရင့္ေနာင္တံတားလမ္း တစ္ေလွ်ာက္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႕မႈျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း။

(၂) အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို (၂၄) နာရီေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကုန္ေသတၱာယာဥ္မ်ား အခ်ိန္အခါ မေရြး ေမာင္းႏွင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို (၂၄) နာရီ အခ်ိန္ျပည့္ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

ႏိုင္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္

စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္မွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္

အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္ထူးမွ ေဆြးေႏြးစဥ္

အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းမွ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားစဥ္

အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ေဒၚခိုင္ခိုင္ႏြယ္မွ တင္ျပစဥ္

မန္မာႏိုင္ငံ သတၱဳလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးလြင္မွ တင္ျပစဥ္

န္ကုန္တိုင္းေဒသၾကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွဳလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးအုန္းဆိုင္မွ တင္ျပစဥ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm