ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ ၁ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား လစဥ္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ (၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္) ပုဂၢလိကက႑မွ တင္ျပခ်က္မ်ား

Written by  //  November 27, 2017  //  Monthly Vice-Presidential Meetings, UMFCCI News  //  No comments

ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး
ေကာ့ေသာင္းနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကုန္သည္မ်ားအသင္း မွ စာရင္းစစ္ ဦးခင္ေမာင္ၾကီး တင္ျပသည္။
• စက္ရုံအလုပ္ရုံၾကီးမ်ား(ငါးအေအးခန္း/ရာဘာကုန္ေခ်ာစက္ရုံ/ဆီအုန္းကုန္ေခ်ာစက္ရုံ)ေပၚထြန္းလာျပီး
အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္၊
• တန္ဖိုးျမွင့္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ျပီး ျပည္ပေစ်းကြက္သို႔တိုက္ရုိက္ တင္ပို႔နုိင္ေစရန္အတြက္ ထုတ္လုပ္မႈ
စရိတ္တြင္ အၾကီးဆုံးစရိတ္ျဖစ္သည့္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားခအား ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္၊
• ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားအဆင္ေျပေစရန္ ေလေၾကာင္းလိုင္းအေနျဖင့္ ေကာ့ေသာင္း-ဖူးကတ္(ထုိင္းနုိ္င္ငံ)
ခရီးစဥ္အား တိုးခ်ဲ႕ေျပးဆြဲေစရန္၊
• ေကာ့ေသာင္းေဒသသည္ Ecotourism ေဒသျဖစ္သျဖင့္ ဟိုတယ္ဇုံ တစ္ဇံုဖြင့္လွစ္ေပးရန္၊
• ပို႔ကုန္/သြင္းကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ၾကိဳတင္ခြန္ (၂%) ေကာက္ခံျပီးေနာက္၊ ယင္းၾကိဳတင္ခြန္ကုိ Final
Assessment အျဖစ္ အျပီးသတ္ေကာက္ခံေစရန္
• စိုက္ပ်ိဳးေရးသုံးပစၥည္းတင္သြင္းျခင္း၊ စက္မႈကုန္ၾကမ္းပစၥည္းတင္သြင္းျခင္းထက္ ေကာ့ေသာင္း ကုန္သြယ္ေရး စခန္း One Stop Service ၌ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ လာေရာက္တြဲဖက္ဖြင့္လွစ္၍ လိုအပ္ေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားထုတ္ေပးရန္။

မြန္ျပည္နယ္၏ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္နည္းပညာက႑ ၊ လယ္ယာသားငါးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ား
မြန္ျပည္နယ္ကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠဌ ဦးမင္းဗညားစံမွ တင္ျပသည္။
• မြန္၊ ကရင္ႏွင့္ တနသၤာရီေဒသမ်ားရွိ ကြန္ပ်ဴတာတကၠသိုလ္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မ်ားမွ ႏွစ္စဥ္ေမြးထုတ္ ေပးလိုက္ေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားနည္းပါးေနပါသျဖင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးႏိုင္မည့္ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ၀န္ၾကီးဌာနမ်ား အသံုးျပဳျခင္း မရွိေတာ့သည့္ ေနရာမ်ားတြင္ ေျမေနရာစီစဥ္ေပးရန္၊
• လယ္ေျမဟုသတ္မွတ္ထားေသာ္လည္း စိုက္ပ်ိဳး၍အက်ိဳးမျဖစ္ထြန္းေသာလယ္ေျမမ်ား၊ အက္ဆစ္ဓာတ္ႏွင့္ အငံဓာတ္ လြန္ကဲေသာ လယ္ေျမမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးရန္ N.P.K လံုး၀မရွိသည့္ လယ္ေျမမ်ားရွိေနသျဖင့္ လယ္ေျမမ်ား ကို စနစ္တက်စီစစ္ၿပီး ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းတြင္ အသံုးျပဳခြင့္ေပးရန္ႏွင့္ ေခ်းေငြရရွိေရးေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
• ကၽြဲေကာသီး သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးရာတြင္ (၄)ႏွစ္ခန္႕ၾကာမွ ၀င္ေငြစတင္ရရွိေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား စီစဥ္ေပးရန္၊ ထုတ္ပိုးနည္းပညာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳး နည္းပညာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧက တိုးတက္ႏိုင္ရန္အတြက္ ကၽြဲေကာသီးစိုက္ပ်ိဳးဇုန္ မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္၊
• ေရႊဆိုင္ပိုင္ရွင္မ်ားအား ဥပေဒေရးရာက႑ တိတိက်က်နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ တရားေရးဌာန၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေရႊလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား က်င္းပေပးရန္ႏွင့္ ၀ယ္ယူသူထံမွ ကုန္သြယ္ခြန္ ၁% ေကာက္ခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ပညာေပးကာလကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ (၃၁) ရက္ေန႕ထိ သတ္မွတ္ေပးရန္၊
• အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ရာဘာျပားထုတ္လုပ္ရာတြင္ မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရသည့္ ေဖာ္မစ္အက္ဆစ္ (Formic acid) သည္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ဆာလဖ်ဴရစ္ အက္ဆစ္ထက္ ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ျပည္ပမွ တင္သြင္းရာတြင္ အခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ စသည့္နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းသက္သာစြာရရွိႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
• ရာဘာစိုက္ရာတြင္ (၆) ႏွစ္ခန္႕ၾကာမွ ၀င္ေငြစတင္ရရွိႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားကို ေျမယာပိုင္ဆိုင္မႈလုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားရရွိရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ရရွိႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
• ရာဘာအရည္အေသြးျမင့္မားေရးအတြက္ တည္ေထာင္ေဆာက္လုပ္ေနေသာ R.S.S (မိႈင္း) စက္ရံု ၂၈ ရံုအတြက္ အတိုးႏႈန္းသက္သာေသာ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြရရွိေရးအတြက္ ျပည္နယ္အစိုးရမွ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရထံ တင္ျပထားရာ အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊
• ရာဘာ စင္တာ (Center) တစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ ေျမေနရာစီစဥ္ေပးရန္၊
• မြန္ျပည္နယ္ရွိ ဆားလုပ္ငန္းဧရိယာ ဧက (၅၀၀၀) ေက်ာ္အနက္မွ ဆားေျမ ဧက ၃၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ေျမအျခားနည္း သံုးစြဲခြင့္ ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္အတြက္ က်န္ ဧကမ်ားအတြက္လည္း အျခားနည္းသံုးစြဲခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္
• ဆားေတာင္သူ၊ ဆားႀကိတ္စက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား အေပါင္ပစၥည္း မပါဘဲ SME ေခ်းေငြရရွိေရး ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္။

စြမ္းအင္က႑
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္လွႈိင္ တင္ျပသည္။
• ရန္ကုန္တြင္ သံုးစြဲေနသည့္ လွ်ပ္စစ္ပမာဏ၏ အမ်ားစုကို ထုတ္လုပ္ေပးေနသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သုံး
တာဘိုင္မ်ားသို႔ ဓာတ္ေငြ႔ေပးပို႔ေနသည့္ ရတနာသဘာဓာတ္ေငြ႕ေျမသည္ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ ထုတ္လုပ္မႈ က်ဆင္းလာမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊
• PTTEPI ႏွင့္ စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုထားသာ ကမ္းလြန္အကြက္ အမွတ္ M-3 ၏ ေအာင္သခၤ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ေျမမွ ႏွစ္ႏွစ္မွ သံုးႏွစ္အတြင္း ရရွိႏိုင္သည့္ ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗေပ သန္း ၈၀ အား ထုတ္ယူႏိုင္ရန္၊
• လက္ရွိ ထုတ္လုပ္မႈ အေပၚခြဲေဝခံစားေသာ စာခ်ဳပ္ (Production Sharing Contract) သည္ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္ၾကီးမွသာ တြက္ေခ်ကိုက္သျဖင့္ ပမာဏနည္းေသာ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားမွ ဓာတ္ေငြ႕ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ရာတြင္လည္း စီးပြားေရးတြက္ေခ်ကိုက္ေစရန္ Marginal Field Contract ပမာဏ နည္းေသာ ဓာတ္ေငြ႕သိုက္မ်ားအတြက္ စာခ်ဳပ္ပံုစံအသစ္ ေရးဆြဲရန္
• ကုန္းတြင္းပိုင္းျဖစ္ေသာ ကုန္းတြင္းပိုင္း ေဒသမ်ား ( ဥပမာ – ဧရာ၀တီျမစ္ဝွမ္းေဒသ ) တြင္ ဓာတ္ေငြ႕ေျမမ်ား ရွာေဖြရန္၊

လွ်ပ္စစ္္က႑
လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္က႑ဖြံျဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီမွ ဦးေဇယ်သူရမြန္ွ တင္ျပသည္။
• Power Generation, Distribution system, Tariff Reform အပိုင္း ၃ပိုင္း၏ အခက္အခဲနွင့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ျပီး၊
• Renewable (Clean) energy policy / Strategy ၊ Energy Regulatory commission Policy/Strategy၊ IPP Policy၊ Corporatization Policy နွင့္ Asian Energy Interconnection Policy မ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္သြားၾကရန္၊
• ရန္ကုန္ျမိဳ႕ျပဧရိယာ (Yangon Metropolitan Area) အတြက္ သီးျခား Tariff Policy တစ္ခုျဖင့္ သတ္မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊
• ပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ အေသးစားနွင့္ အလတ္စားေရအား လွ်ပ္စစ္စီမံကိန္း မ်ားအား ဝန္ၾကီးဌာနလက္ေအာက္ရွိ သက္ဆုိင္ရာဌာနမ်ားမွ ကန္ထရုိက္စာခ်ဳပ္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊

ေပ်ာ့ဖတ္ႏွင့္စကၠဴလုပ္ငန္းမ်ားတိုးတက္ျမန္ဆန္ေရး
ျမန္မာႏိုင္ငံေပ်ာ့ဖတ္ႏွင့္စကၠဴလုပ္ငန္းအသင္းမွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္းမွ တင္ျပပါသည္။
• လက္ရွိစကၠဴစက္ရုံမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္ၾကမ္းအလုံအေလာက္ရရွိမႈ အခက္အခဲမ်ားနွင့္ ရင္ဆုိင္လ်က္ရွိျပီး ကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူရာတြင္ ဝယ္ေစ်းနႈန္းထက္ပို၍ ၅၀%မွ ၁၀၀% အထိျမင့္တက္၍ ဝယ္ယူေနရျခင္းမ်ား ၾကဳံေတြ႔ေနရျခင္း။
• စက္ရုံငယ္ ၂၀ခန္႔မွာလည္း ထုတ္လုပ္မႈရပ္ဆိုင္းသြားျခင္း၊ ရပ္ဆိုင္းသြားသည့္အတြက္ မွီခိုလုပ္ကိုင္ ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး ျပသာနာမ်ားနွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္း။
• Old Newsprint အပါအဝင္ စကၠဴေဟာင္းမ်ားကို ႏုိင္ငံျခားသို႔ တရားဝင္တင္ပို႔မႈကို စိစစ္ေပးေစရန္၊
• နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ စကၠဴေဟာင္းမ်ား တဖက္ႏုိ္င္ငံမ်ားသို႔ ေပးပို႔မႈမ်ားကို တင္းၾကပ္စြာ တားဆီးေစရန္၊
• Writing Printing Paper မ်ားတင္သြင္းသည့္အတြက္ Commercial Tax 5% ေပးေဆာင္ခဲ့သည့္ ေငြမ်ားအား
ဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ကုန္ဆုံးျပီးပါက ျပန္လည္ထုတ္ယူရန္ ေလ်ွာက္ထားရျခင္း၊ ထုတ္ယူရန္အတြက္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္ျခင္း၊
မိမိလုပ္ငန္းလည္ပတ္မည့္ေငြအရင္းအႏွီးမ်ားကို ၾကိဳတင္စုိက္ထုတ္ထားရျခင္းနွင့္ ေငြေၾကးပမာဏ မ်ားျပားေနျခင္း။
• ေငြမ်ားကို ဘတ္ဂ်က္နွစ္ကုန္ဆုံးျပီး (၅)လအတြင္း Commercial Tax 5% ေပးသြင္းထားသည့္
ျပန္လည္ထုတ္ယူႏိုင္ရန္အတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ Commercial Tax 5% သြင္းေငြအား သီးသန္႔ထုတ္ေပးျပီး ကုန္သြယ္ခြန္ကို သီးျခား ေကာက္ယူေပးရန္။

ေရာ္ဘာစိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္ေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ္ဘာစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးခိုင္ျမင့္မွ တင္ျပသည္။
• ျမန္မာႏိုင္ငံေရာ္ဘာစိုက္ေဒသမ်ားတြင္ မိုးတြင္းကာလ၌ ဆိုး၀ါးစြာက်ေရာက္ေသာ Abnormal Leaf Fall Disease ကို ခံႏိုင္ရည္မရွိသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနပါေၾကာင္း၊
• ေရာ္ဘာမ်ိဳးမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနမ်ားမွ သုေတသန ျပဳလုပ္ေပးရန္၊ စိုက္ပ်ိဳးသင့္ေသာ ေရာ္ဘာမ်ိဳးေထာက္ခံခ်က္စနစ္ကို ပီပီျပင္ျပင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးရန္၊
• လက္ရွိအစိုးရ၏ တရား၀င္ေထာက္ခံခ်က္မွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ (၂၀) က ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ၃-၄ ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ ေနာက္ဆံုးေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေထာက္ခံမႈကို Update ျပဳလုပ္ေပးရန္။
• ကၽြမ္းက်င္ေသာ ေရာ္ဘာမ်ိဳးစစ္ေဆးသူမ်ား (Trained Clone Inspectors) မ်ား၏ စစ္ေဆးခ်က္ျဖင့္သာ ေဒသအလိုက္စိုက္ပ်ိဳးရန္သင့္ေသာ ေရာ္ဘာမ်ားကိုသာ မ်ိဳးပြားျဖန္႕ျဖဴးရန္၊
• ေရာ္ဘာပ်ိဳးခင္းမ်ားအားလံုး မွတ္ပံုတင္ရန္အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ၁၉၉၂ ခုနွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန္႕အား ျပန္လည္အသက္သြင္းကာ ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္ရြက္သြားရန္။

ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရး
ျမန္မာကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္းမွ ဥကၠဌ ဦးစန္းခုိင္လွမွ တင္ျပပါသည္။
• ေရေၾကာင္းျဖင့္ သယ္ယူပို္႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ရာႏႈန္းျပည့္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားက
ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဆံုးရႈံးေနသျဖင့္
Joint Venture စနစ္အား ခ်မွတ္ခြင့္ျပဳေပးျပီး လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ထုတ္ျပန္ေပးပါရန္၊
• လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာလုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား (International Shipping Practices) ႏွင့္
ကိုက္ညီမႈမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ အခက္အခဲျဖစ္ေနရာ ႏိုင္ငံတကာ လုပ္ထံုးမ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညွိရန္၊
• ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပဌာန္းေကာက္ခံေနသည့္ Port Tariff သည္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္
ျမန္မာလုပ္ငန္းမ်ား ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္အတြင္း ယွဥ္ျပိဳင္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနသျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ႏႈန္းထားမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီမႈရွိေအာင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေပးပါရန္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm