ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ ျပည္ပအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား၏ ရံုးခြဲမ်ားအား ရံုးလုပ္ငန္းသံုးပစၥည္းမ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာ ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္းခြင့္ျပဳျခင္း အမိန္႕ေၾကာ္ျငာစာ

Written by  //  January 3, 2019  //  Notifications  //  No comments

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm