ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြး

Written by  //  November 23, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ယေန႔ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊
ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားက
ယေန႔ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပို္င္းတြင္
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

1

3

4

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm