ႏိုင္င္ငံေတာ္ဒုတိယသမၼတ(၁) ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပြဲ ( ၂၂ ၾကိမ္ေျမာက္)

ပုဂၢလိကက႑မွ တင္ျပခ်က္မ်ား

*********************

၂၀၁၈၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၄

(၂၂) ႀကိမ္ေျမာက္အျဖစ္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ ဦးေဆာင္ေသာ ပုဂၢလိကက႑ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ လစဥ္ပံုမွန္ အစည္းအေဝးတြင္ အလွကုန္က႑၊ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်ျခင္းက႑၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြား လုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးက႑ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈနွင့္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑တို႔ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

အလွကုန္က႑ 
🔹🔹🔹🔹🔹
ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္း တင္ျပပါသည္။
၁။ စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရးဗဟိုေကာ္မတီမွ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ စေတကာကပ္မည့္ (Wording) မ်ားကို အမိန္႕ ေၾကာ္ျငာစာ ထုတ္ျပန္သည့္ေန႕မွ (၆) လ အတြင္း ျပဳလုပ္ရန္ သတ္မွတ္ထားျခင္းအား သင့္ေတာ္သည့္ အခ်ိန္ ကာလတစ္ခု တိုးျမွင့္ သတ္မွတ္ေပးႏိုင္ပါရန္။

၂။ FDA Certificate သက္တမ္း (၂) ႏွစ္ကုန္ဆံုးသည့္အခါ သက္တမ္းတိုး ျပန္လည္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ ထုပ္ပိုးမႈေပၚ အသားတံဆိပ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ အဂၤလိပ္ဘာသာ သို႕မဟုတ္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ထုပ္ပိုးမႈေပၚ စတစ္ကာကပ္၍ျဖစ္ေစ၊ အညႊန္းစာရြက္ေပၚတြင္ ရိုက္ႏွိပ္၍ တြဲလွ်က္ျဖစ္ေစ ေဖာ္ျပေလွ်ာက္ထားခြင့္ျပဳရန္။

၃။ အြန္လိုင္းမွ တရားမဝင္ႏွင့္ Parallel ေရာင္းခ်ေနျခင္းမ်ားကို စနစ္တက်စီစစ္ၿပီး စားသံုးသူအကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒပါ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း အေရးယူျခင္းမ်ား မရွိေသးပါသျဖင့္ တရားမဝင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ေစ်းကြက္မွာ ေန႕စဥ္ႏွင့္အမွ် ႀကီးထြားလာလ်က္ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္လည္း အခြန္ ဘ႑ာေငြမ်ား ဆံုးရံႈးလ်က္ရွိပါေၾကာင္း။

၄။ အခ်ိဳ႕ေသာ တရားမဝင္ပစၥည္းမ်ားမွာ အသားအေရကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ဓာတုကုန္ပစၥည္းမ်ားအား ထည့္သြင္း ထုတ္လုပ္ထားပါေၾကာင္း။ အြန္လိုင္းတရားမဝင္မ်ားေရာင္းခ်ေနျခင္းအတြက္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး ပူးေပါင္းညွိႏႈိင္းကာ စိစစ္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ေပးပါရန္။

သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်ျခင္းက႑
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒
ေဒါက္တာျမင့္စိန္ တင္ျပပါသည္။

၁။ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးမ်ားကို မူဆယ္မွတဆင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီကုန္သြယ္ဝင္ေပါက္မွသာ တင္ပို႕ေရာင္းခ် ခြင့္ရသျဖင့္ ေရာင္းလိုအား၊ ဝယ္လိုအားထိန္းညွိႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ ေတာင္သူမ်ားမွ သီးႏွံေပၚခ်ိန္တြင္ တစ္ခ်ိန္တည္း သြားေရာက္ေရာင္းခ်ၾကျခင္းျဖင့္ သီးႏွံမ်ားစုပံုျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းေကာင္းေကာင္း မရရွိေၾကာင္း၊ JETRO မွ ေစ်းကြက္ စစ္တမ္းေကာက္ယူခ်က္အရ ဖရဲ၊ သခြားေမႊးေစ်းႏႈန္းမွာ ရက္သတၱပတ္တစ္ပတ္အတြင္း အရံႈး၊ အျမတ္ ၃၉% ကြာျခားမႈ ရွိေနေၾကာင္း။

၂။ သီးႏွံမ်ားကို ေစ်းႏႈန္းခ်ိန္ညွိၿပီး ေရာင္းခ်ႏိုင္ေစေရးအတြက္ သီးႏွံသိုေလွာင္ရန္အခ်က္အခ်ာျဖစ္ေသာ မႏၱေလးၿမိဳ႕တြင္ သီးႏွံမ်ားစနစ္တက်သိုေလွာင္ရန္ သိုေလွာင္ရံုတစ္ခု စီစဥ္ေပးရန္။

၃။ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီနယ္စပ္မွသာ သရက္၊ ဖရဲ၊ သခြားေမႊး၊ ကၽြဲေကာ၊ ဇီးသီးတို႕ကို သြားေရာက္ေရာင္းခ်ခြင့္ ျပဳျခင္း ထက္ အျခားနယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈဝင္ေပါက္မ်ား (ဥပမာ-ကန္ပိုက္တီး၊ လြယ္ဂ်ယ္)မ်ားႏွင့္ ေရေၾကာင္း၊ ေလေၾကာင္း မ်ားမွပါ တင္ပို႕ခြင္ရရွိႏိုင္ေရး ညွိႏႈိင္းေပးရန္။

ဟိုတယ္နွင့္ခရီးလုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ျမန္မာစီးပြားေရးအင္နီရွီတစ္မွ ဟုိတယ္နွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္းလွဳိင္ တင္ျပပါသည္။

၁။ ျမန္မာႏုိင္ငံဟုိတယ္နွင့္ ခရီးလုပ္ငန္း၏ ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တည္ျငိမ္သည့္ဘတ္ဂ်က္ခ်ထားေပးပါရန္။

၂။ နုိင္ငံေတာ္အဆင့္ေစ်းကြက္ျမွင့္တင္ေရး နည္းဗ်ဴဟာနွင့္စီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သင့္ပါေၾကာင္းနွင့္ သတင္းနွင့္ နည္းပညာ အဖြဲ႔ဖြဲ႔စည္း၍ သတင္းမီဒီယာလမ္းေၾကာင္းမွ ေစ်းကြက္ခ်ဲ႕ထြင္ရန္။

၃။ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရမွ လက္ရွိထုတ္ေပးျပီးျဖစ္ေသာ ျပည္တြင္းဘုရားဖူး လုပ္ငန္းအသိအမွတ္ျပဳလုိင္စင္အား နည္းဥပေဒ တြင္ ထည့္သြင္း၍ ဆက္လက္သက္တမ္းတိုးခြင့္ျပဳပါရန္။

၄။ ဧည့္လမ္းညႊန္လိုင္စင္စာေမးပြဲကို တစ္နွစ္တြင္ ႏွစ္ၾကိမ္ ဟုိတယ္နွင့္ခရီးသြားဝန္ၾကီးဌာနမွ ရန္ကုန္ျမိဳ႕တြင္ က်င္းပလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း ၊ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာအေနျဖင့္ ခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးနုိင္ေရးသည္ မလုံေလာက္ ေသးပါသျဖင့္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ခရီးသြားဧည့္လမ္းညႊန္မ်ား ေပၚထြန္းေစရန္ တစ္ႏွစ္တြင္ (၃)ႀကိမ္ က်င္းပ ေပးျပီး အရည္အေသြးမီွ ဧည့္လမ္းညႊန္မ်ားကို မ်ားမ်ားေမြးထုတ္ေပးရန္။

၅။ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ တရုတ္(ယြမ္)နွင့္ ကိုးရီးယား(ဝမ္) တို႔ကို တရားဝင္ Exchange လုပ္ခြင့္ေပးပါရန္။

ကုန္သြယ္မႈနွင့္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈ လုပ္ငန္းဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရးက႑
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ျမန္မာစီးပြားေရးအင္နီရွီတစ္ ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠ႒ ဦးမင္းထြန္းျမင့္မွ တင္ျပပါသည္။

၁။ ကုန္ပစၥည္းမ်ားစတင္ တင္သြင္းလာသည့္အခ်ိန္တြင္ FDA ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိရန္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန႔္ၾကာမႈမ်ားရွိပါသျဖင့္ စတင္ ျဖန႔္ျဖဴးခ်ိန္ ေနာက္က်ၿပီး၊ ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ကို အခ်ိန္မီ ျဖန႔္ဆည္းရန္ အခက္အခဲျဖစ္ေစပါသျဖင့္ FDA ၏ ဝန္ထမ္းအင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုသြက္လက္ ျမန္ဆန္လာေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါေၾကာင္း။

၂။ FDA မွ ထုတ္ျပန္ေသာ အမိန႔္၊ ၫႊန္ၾကားလႊာ၊ ေၾကာ္ျငာ အစရွိသည္တို႔ကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီ ထုတ္ျပန္ေပးပါရန္နွင့္ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုလည္း စာ႐ြက္စာတမ္းလိုအပ္ခ်က္ လမ္းညြန္ခ်က္မ်ားနွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ Awareness Training ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။

၃။ သြင္းကုန္မ်ား FDA ေထာက္ခံခ်က္ ေလွ်ာက္ထားရန္ စာ႐ြက္စာတမ္း Documentation လိုအပ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားေသာလမ္းၫႊန္ခ်က္၊ စာ႐ြက္စာတမ္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တိက်ရွင္းလင္းသည့္ Guideline ခ်မွတ္ေပးသင့္ပါေၾကာင္း။

၄။ ဆိုင္သုံးပမာဏအနည္းငယ္သာ တင္သြင္းေနေသာ စားေသာက္ကုန္မ်ားကို Department Store ႏွင့္ Market အတြင္းက်ယ္ျပန႔္စြာ ျဖန႔္ျဖဴးေနေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ တန္းတူစစ္ေဆးသည့္ Policy မ်ားအစား ဆိုင္မ်ား၌ ေရွာင္တခင္ စစ္ေဆးျခင္း (သို႔မဟုတ္) အျခားအဆင္ေျပႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ စစ္ေဆးျခင္း၊ ပ်က္စီးလြယ္ေသာ ေအးခဲပစၥည္းမ်ား (Frozen) မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ျမိဳ႕အစား ရန္ကုန္တြင္ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္။

၅။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ထုတ္လုပ္ခြင့္လက္မွတ္ (ထ/လ) ရရွိရန္သည္ လုိအပ္ခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး (၆) လမွ (၁) ႏွစ္ခြဲအထိ ၾကာျမင့္ေလ့ ရွိပါေၾကာင္း။

၆။ ပုိမိုထိေရာက္ျမန္ဆန္ေစရန္ E-government စနစ္ႏွင့္ Online လုပ္ငန္းမ်ား အျမန္ဆုံး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရး လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးပါရန္။

၇။ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား၊ ပုံမွန္လုပ္ငန္းခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္႐ုံးခ်ဳပ္ တစ္ေနရာ တည္းတြင္ စုစည္းမထားရွိဘဲ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးအဆင့္ ႐ုံးထိုင္သည့္ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးတိုင္း႐ုံးတြင္ ေဆာင္ရြက္ ေပးပါရန္။

၈။ Export ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ၀ယ္ယူသူမွေပးပို႔လာသည့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာျဖင့္ ၄င္းတို႔ႏိုင္ငံစံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေဖာ္ျပထား ေသာ အညႊန္း (Label) သည္ ယင္းႏိုင္ငံ၏ FDA အာဏာစက္အတြင္း က်ေရာက္ပါသျဖင့္ ဘာသာျပန္ႏုိၾတီ လုပ္ေဆာင္ ရျခင္းကို ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးပါရန္။

၉။ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားသို႔ Export လုပ္ႏိုင္ရန္ Export Health Certificate (EHC) ကို (၅) ရက္ခန႔္ျဖင့္ ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေပးပါရန္နွင့္ EHC ထုတ္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ Time Frame ကို အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေပးပါရန္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

အစည္းအေ၀း က်င္းပေနစဥ္

ဒုတိယသမၼတမွ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္အမွာစကား ေျပာၾကားစဥ္

စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာသန္းျမင့္

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံအလွကုန္အသင္း ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံသစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္ႏွင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ တင္ပို႕ေရာင္းခ်သူမ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠဌ ေဒါက္တာျမင့္စိန္

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္းလိႈင္

ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ရင္းႏွီးျမႇုဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ ဥကၠဌ ဦးမင္းထြန္းျမင့္

အစည္းအေဝးက်င္းပေနစဥ္

စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္း

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm