ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တုံ႔ဆုိင္းသြားေစႏုိင္သည့္အတြက္ GSP ျပန္လည္မရုပ္သိမ္းေရး ဝုိင္းဝန္းေဆြးေႏြး

Written by  //  December 19, 2018  //  UMFCCI News  //  No comments

ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကုိပါ တုံ႔ဆုိင္းသြားေစႏုိင္သည့္အတြက္ ဥေရာပသမဂၢက ေပးအပ္ထား သည့္ Generalized System of Preferences (GSP) ကုိ ျပန္လည္မရုပ္သိမ္းေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္္ငံလုံးဆုိင္ရာအလုုပ္သမား သမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္(CTUM)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈလက္မႈႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေပါင္းစုံ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ား အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (MICS-TUsF) တုိ႔ ပူးေပါင္းကာ “Together We succeed , Why GSP is Essential for Decent Work and Industrial Peace” ေဆြးေႏြးပြဲကို က်င္းပျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းႏွင့္တာဝန္ရွိမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးေမာင္ေမာင္ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ႏုိင္ငံတကာ သံတမန္မ်ား၊ အန္ဂ်ီအုိအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက “ဒီေန႔က်င္းပရတဲ့အခမ္းအနား ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ တက္ေရာက္ပါဝင္သူေတြက GSP ျပန္လည္ မရုပ္သိမ္းေရးကုိ ဝုိင္းဝန္ၿပီး ေထာက္ခံ သြားဖုိ႔ပါ။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ေဆြးေႏြးၿပီးတဲ့ေနာက္မွာ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔ အသင္းခ်ဳပ္ UMFCCI နဲ႔ CTUM တုိ႔ရဲ႕ ပူးတြဲဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုေပၚထြက္လာရန္အတြက္ ေနာက္ဆက္္တြဲလုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ သက္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ GSP ျပန္လည္မရုပ္သိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ လက္မွတ္ေရးထုိး ေတာင္းဆုိျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္သြားရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြနဲ႔ က်င္းပရျခင္းျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ျမန္မာႏုိင္္ငံလုံးဆုိင္ရာအလုုပ္သမားသမဂၢမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေမာင္ေမာင္က GSP ျပန္ လည္ ရုပ္သိမ္းပါက ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္အေျခအေနမ်ားကုိ ထည့္သြင္းရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(MGMA)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံစက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္သူမ်ားအသင္း(MIA)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(MTF)၊ ျမန္မာႏုိင္ငံငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(MFF)တုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ကလည္း “GSP ဘာေၾကာင့္မရွိမျဖစ္လုိအပ္သနည္း” ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ အသီးသီးေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဥေရာပသမဂၢသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို GSP အခြင့္အေရးျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ၏ေစ်းကြက္အတြင္းသုိ႔ တင္ပုိ႔လာသည့္ ျမန္မာထုတ္ကုန္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အထည္ခ်ဳပ္ႏွင့္ စားသုံးကုန္မ်ားကုိ ကုန္သြယ္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

သုိ႔ရာတြင္ မၾကာေသးမီက အီးယူ ကုန္သြယ္မႈအခြင့္အေရး စိစစ္ေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႔အခြင့္အေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပးအပ္ထားေသာ GSP ကုိ ရုပ္သိမ္းေရးအတြက္ ျပန္လည္သုံးသပ္ႏုိင္ရန္လာေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm