ႏွစ္တစ္ရာျပည့္မွတ္တမ္းဗီဒီယိုႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္Profile ဗီဒီယိုရိုက္ကူးေရး  တင္ဒါေခၚယူျခင္း

Written by  //  August 20, 2018  //  Advertisement, Notifications  //  No comments

ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မွုလက္မွုလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) (အသင္းခ်ဳပ္)သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်ေရာက္မည့္ အသင္း

ခ်ဳပ္၏ ႏွစ္တစ္ရာျပည့္အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပေရး အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ “အသင္းခ်ဳပ္ႏွစ္တစ္ရာျပည့္မွတ္တမ္းဗီဒီယို” ႏွင့္ “အသင္းခ်ဳပ္အေၾကာင္းမွတ္တမ္းအက်ဥ္း Profile ဗီဒီယို” ႏွစ္ရပ္ကို ရုိက္ကူးလိုသျဖင့္ ျပည္တြင္းျပည္ပ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို အေျခခံ၍ ရိုက္ကူးရန္ စိတ္ပါ၀င္စားပါက တင္ဒါတင္သြင္းႏို

င္ေၾကာင္း ဖိတ္ေခၚအပ္ပါသည္ –

၁။ (က) “အသင္းခ်ဳပ္ႏွစ္တစ္ရာျပည့္မွတ္တမ္းဗီဒီယို” ႏွင့္ (ခ) “အသင္းခ်ဳပ္အေၾကာင္းမွတ္တမ္းအက်ဥ္း Profile ဗီဒီယို” ႏွစ္ရပ္စလံုးကို ရိုက္ကူးေပးႏိုင္ရမည္။

၂။ အသင္းခ်ဳပ္၏ ရာျပည့္ေဆာင္ပုဒ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားေသာ “Strengthening Myanmar Businesses” နွင့္ အသင္းခ်ဳပ္၏ သင္းဖဲြ႔စည္းမ်ဥ္းပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို အေပၚလြင္ဆံုး ရိုက္ကူးရမည္။

၃။ “အသင္းခ်ဳပ္ႏွစ္တစ္ရာျပည့္မွတ္တမ္းဗီဒီယို”၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ၁၂မိနစ္-၁၅မိနစ္အတြင္းလည္းေကာင္း၊ အသင္းခ်ဳပ္အေၾကာင္းမွတ္တမ္းအက်ဥ္း P

rofile ဗီဒီယို၏ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ကို ၅မိနစ္-၈မိနစ္အတြင္းလည္းေကာင္း ရုိက္ကူးရန္လ်ာထားသည္။

၄။ စာတမ္းထိုးျခင္းႏွင့္ စကားေျပာတင္ဆက္ျခင္းမ်ားကို ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္၊ တရုတ္ ႏွင့္ ဂ်ပန္ ဘာသာ စကားေလးမ်ိဳးျဖင့္ သီးျခားဗီဒီယိုဖိုင္မ်ား ျပဳလုပ္ေပးအပ္ရမည္။

၅။ ေခတ္မီကင္မရာစက္ကိရိယာမ်ား နည္းပညာမ်ားျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ရိုက္ကူးျခင္း၊ လိုအပ္ေသာ ေတးသီခ်င္းမ်ား၊ ေတးဂီတေနာက္ခံတီးလံုးမ်ားကို သီးသန္႔ေရးစပ္တီးခတ္ထည့္သြင္းေပးျခင္း၊ အေရးၾကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အသင္းခ်ဳပ္၏ သမိုင္း၀င္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ထည့္သြင္းရမည္။ လိုအပ္ေသာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား၊ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အသင္းခ်ဳပ္ထံမွ ပံ့ပိုးေပးမည္။

၆။ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားသည္ (က) လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မည့္ အစီအစဥ္ေဖၚျပခ်က္၊ (ခ) လုပ္ငန္းကုန္က် စရိတ္အ၀၀ ခန္႔မွန္းခ်က္၊ (ဂ) မိမိတို႔လက္ရွိလုပ္ငန္း၏ မွတ္တမ္းအက်ဥ္းႏွင့္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ဘူးေသာ အလားတူ လုပ္ငန္း၊ (ဃ) မိမိအတြက္ အျခားသင့္ေလ်ာ္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား

 (င) တင္ဒါတင္သြင္းေၾကး က်ပ္ ၁၀ သိန္းတိတိအား အသင္းခ်ဳပ္သတ္မွတ္ထားေသာဘဏ္တြင္ တင္သြင္းၿပီးေၾကာင္း ေငြသြင္းဘဏ္ေျပစာႏွင့္ အတူ ရာျပည့္ မွတ္တမ္း ဗီဒီယိုတင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕ရံုး၊ UMFCCI အေဆာက္အဦ၊ အမွတ္(၂၉)၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာ လမ္း၊ လမ္းမေတာ္ၿမိဳ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ (၁၇.၉.၂၀၁၈)ရက္ (တနလာၤေန႔)၊ ညေန ၅း၀၀နာရီ ေနာက္ဆံုး ထား၍ ျမန္မာ သို႔မဟုတ္ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္တ

င္သြင္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။ တင္ဒါတင္သြင္းရမည့္ပံုစံ သီးျခားသတ္မွတ္ထားျခင္းမရွိပါ။

၇။ ပဏာမအရည္အေသြးျပည့္မီေသာ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားအားလံုးကို (၃.၉.၂၀၁၈)ရက္ တနလၤာေန႔ တြင္ ဗီဒီယိုရုိက္ကူးမည့္ အေၾကာင္းအရာအက်ဥ္း ရွင္းျပေပးမည္ျဖစ္ပါသည္။

၈။ အသင္းခ်ဳပ္၏ ရာျပည့္မွတ္

တမ္းဗီဒီယိုတင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႔သည္ တင္ဒါတင္သြင္းသူမ်ားအနက္မွ ပဏာမစိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူမ်ားကို တင္ဒါပိတ္ၿပီး တစ္ပတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာကာ ပဏာမေရြးခ်ယ္ ခံရသူတို႔ကိုသာ လူေတြ႔စီစစ္ေမးျမန္းျခင္း၊ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္အေသးစိတ္ညွိႏွိုင္းျခင္း၊ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္း၊ အေသးစိတ္လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္သည္။

၉။ ပဏာမစိစစ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရသူမ်ား သို႔မဟုတ္ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းမခံရသူမ်ားအား ဆံုးျဖတ္ ေသာေန႔မွ တစ္လအတြင္း တင္ဒါတင္သြင္းေၾကး က်ပ္ ၁၀ သိန္းကို ျပန္လည္ထုတ္ေပးမည္။

၁၀။ အၿပီးသတ္ေရြးခ်ယ္ျခင္းခံရသူသည္ တင္ဒါေၾကးအျပင္ ေနာက္ထပ္ က်ပ္ (၁၀)သိန္းကို လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အာမခံေငြ (Performance Guarantee) အျဖစ္ တင္သြင္းရမည္။

အေသးစိတ္ထပ္မံေမးျမန္းစံုစမ္းလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္

ေဒၚေအးေအးခုိင္ 
ဒုတိယအမႈေဆာင္အရာရွိ
Public Relations Department
ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉၊ လိုင္းခြဲ-၁၃၅၊၃၂၃၊၀၉-၄၅၀၂၀၀၆၄၀
အီးေမးလ္-pr@umfcci.com.mm

အသင္းခ်ဳပ္ရာျပည့္မွတ္တမ္းဗီဒီယိုတင္ဒါေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႔ရံုး၊ UMFCCI

Download (PDF, 79KB)

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm