ႏွစ္နို္င္ငံအၾကား စီးပြားေရးပူးေပါင္းရန္ ရုရွားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာမည့္နွစ္အတြင္း လာေရာက္မည္

Written by  //  November 21, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

“နွစ္ႏုိ္င္ငံအၾကား ရွည္လ်ားေသာ ဆက္ဆံမႈရွိေသာ္လည္း စီးပြားေရးပိုင္းဆုိ္င္ရာတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အားနည္းခဲ့တဲ့အတြက္ ယခုအခိ်န္ကစျပီး စီးပြားေရးပူးေပါင္းမႈ အားေကာင္းဖို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္း ၊ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ဖို႔အတြက္ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာမ်ား ေရးထုိးသြားမည္” ဟု ရုရွား သံအမတ္ၾကီး Mikhail Mgeladze မွ ႏုိ္ဝင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌ နွင့္ ေတြ႔ဆုံမႈတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

1

ႏွစ္ဖက္ စီးပြားေရးကူးသန္းမႈျပဳလုပ္ရာမွာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးက႑၊ ပင္လက္ထြက္ကုန္နွင့္ ေရထြက္ပစၥည္း၊ ေရသန္႔စင္မႈ၊ တယ္လီကြန္ျမဴနီးေကးရွင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဓိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ျပီး သိပၸံနွင့္ စက္မႈ နည္းပညာ ပို္င္းဆုိင္ရာ ဗဟုသုတမ်ားမၽွေဝရန္ နွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ေရး၊ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးတို႔တြင္ အသုံးဝင္သည့္ ကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားကို တင္သြင္းမည္ ျဖစ္သည္။

01

ႏွစ္နို္င္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းမႈဖြံ႔ျဖိဳးမႈ တုိးတက္ေစဖို႔ နွင့္ နည္းပညာဗဟုသုတမ်ား ဖလွယ္ဖို႔အတြက္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲသို႔ ရုရွားဖက္ဒေရးရွင္းႏုိင္ငံ Siberian Association of Cultural and Business Cooperation with Foreign Countries မွ President Mr. Pavel Ostroverkhov ဦးေဆာင္၍ အဖြဲ႔ဝင္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm