ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ NHO မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ
September 16, 2014, No Comments

ရန္ကုန္ စက္တင္ဘာ ၁၆ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏ ...

ကုိရီးယားႏုိင္ငံ Kongnom-gu Chapter of Seoul Chamber of Commerce and Industry မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္မည္
September 16, 2014, No Comments

ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ Kangnam-gu Chapter of Seoul Chamber of Commerce and Industr ...