ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ ႏိုင္ငံတကာကုန္သြယ္မႈအဖဲြ႕ JETRO မွ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ
January 9, 2015, No Comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းေအာင္၊ ...

Myanmar-Israel Seminar and B2B Meeting သို႔ တက္ေရာက္ေပးႏိုင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း
January 7, 2015, No Comments

၁။ အစၥေရးႏိုင္ငံ၊ Ministry of Agriculture and Rural Development,Ministry of Economy, Min ...