ျမန္မာႏုိင္ငံအား ကေနဒါႏိုင္ငံ သြင္းကုန္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပး
April 30, 2015, No Comments

ကေနဒါႏုိင္ငံအစိုးရသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျပဳျ ...

Symposium for Development of the Logistics Hub Facilities for Myanmar Offshore Oil and Gas Development ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပမည္။
April 30, 2015, No Comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ...

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ ေဟာေျပာပြဲက်င္းပမည္
April 29, 2015, No Comments

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂၉ – ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏု ...