ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံု
April 5, 2016, No Comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လ ...

အသင္းခ်ဳပ္ သင္တန္းေက်ာင္း သင္တန္းဆင္းအခမ္းအနားက်င္းပ
April 4, 2016, No Comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သင္တန္းေက်ာင္း (UMFCCI Tra ...