အေမရိကန္ုနုိင္ငံ၏ YSEALI Professional Fellowship program သို႔ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္
March 15, 2017, No Comments

တိုင္းျပည္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ ၊ ႏုိင္ငံသားမ်ားအတ ...

အေကာက္ခြန္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း တက္ေရာက္ႏုိင္
March 11, 2017, No Comments

ကရင္ျပည္နယ္ရွိ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္ အေကာက္ခြန္ဦ ...

“Discovery Hong Kong & Marvel at Myanmar by UMFCCI” သို႔ ဖိတ္ၾကားျခင္း
March 10, 2017, No Comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏ ...