တရုတ္-ျမန္မာ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈမ်ား ျမွင့္တင္ေရး လာေရာက္ေဆြးေႏြး
January 31, 2018, No Comments

တရုတ္ႏုိင္ငံရဲ႕ႏုိင္ငံတကာ ရင္းနီွးျမွဳပ္ ...

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း
January 25, 2018, No Comments

  ၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ ၁ ဦး (က်ား)  B ...

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း
January 24, 2018, No Comments

၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ ၁ ဦး (က်ား) BE (Civil) ( ...

EU – Replies to Questionnaire on Import Licensing Procedures
January 22, 2018, No Comments

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ ...

Replies to Questionnaire on Import Licensing Procedures – Japan
January 22, 2018, No Comments

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအ ...

Digital MicroFinance 2018
January 18, 2018, No Comments

အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရည္႐ြယ္ၿ ...

2018 Investment and Market Research Mission to Myanmar
January 17, 2018, No Comments

ျမန္မာႏုိင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွ ...