ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (YSX) စာရင္းဝင္ကုမၸဏီျဖစ္ရန္ စံသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
January 11, 2019, No Comments

ရန္ကုန္စေတာ့အိပ္ခ်ိန္း (YSX) ၌ စာရင္းဝင္ျဖစ္လ ...

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ စာၾကည့္တုိက္ဖြင့္လွစ္
January 11, 2019, No Comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI)၏ စာၾကည့္တုိက္ဖ ...

“62nd India International Garment Fair” ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ႏိုင္ 
January 7, 2019, No Comments

အိႏိၵယႏိုင္ငံ၊ Greater Noida ျမိဳ႕၊India Expo Mart မွာ ၁၆-၁-၂၀ ...