ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ကုန္တင္ကုန္ခ်အခက္အခဲမ်ား ေျဖရွင္းမႈ စတင္ေဆာင္ရြက္

Written by  //  May 24, 2016  //  UMFCCI News  //  No comments

ႏုိင္ငံေတာ္၏လိုအပ္ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တုိင္းျပည္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႕အတား ျဖစ္ေစသည့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ကုန္တင္ကုန္ခ် ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈ ျပႆနာမ်ား၊ သြင္းကုန္ထုတ္ကုန္မ်ား ခက္ခဲေနမႈ၊ ဆိပ္ကမ္းရွင္းလင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားအား အလ်င္ျမန္ဆုံး ေျဖရွင္းမႈကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ
ဦးေဆာင္၍ အေကာက္ခြန္လုပ္ငန္း၊ ဆိပ္ကမ္းဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ေသတၱာတင္ယာဥ္လုပ္ငန္းတို႔မွ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ားႏွင့္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္္ အစည္းအေဝး ကို ေမလ ၂၄ ရက္ေန႕တြင္ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
3

အစည္းအေဝးတြင္ ဆိပ္ကမ္းအတြင္းပစၥည္းမ်ားအား အခ်ိန္မွီလာေရာက္စစ္ေဆျခင္းမျပဳေသးေသာ ရက္(၆၀) ေက်ာ္ ကုန္ေသတၱာမ်ားစာရင္းနွင့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကုန္ေသတၱာမ်ားစာရင္းအား အျမန္ျပဳစုတင္ျပရန္၊ ကုန္ေသတၱာအခြံမ်ားအား စနစ္တက်အျမန္ထုတ္ႏုိ္င္ရန္၊ ေနရာသတ္မွတ္မႈ ျပန္လည္စီစဥ္ေပးရန္နွင့္ ျပည္ပသို႕ျပန္လည္တင္ပို႕မည့္အေသးစိတ္အစီအစဥ္မ်ားအား သေဘာၤလိုင္းမ်ားမွ ေရးဆြဲ တင္ျပရန္၊ ဆိပ္ကမ္း တြင္း အေကာက္ခြန္စစ္ေဆးျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား ကုန္ေသတၱာမ်ား သယ္ယူျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား ၊ (၂၄)နာရီ ဆက္တိုက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား အေကာက္ခြန္နွင့္ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္မ်ားမွတရားဝင္ ေဆာင္ရြက္ခြင့္ အား အေကာက္ခြန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား ေၾကာ္ျငာေပးရန္၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွလည္း မိမိတို႕ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားထုတ္ယူႏုိင္ရန္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားစုံလင္စြာျဖင့္ (၂၄)နာရီအတြင္း ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္နွင့္ ကုန္တင္ကုန္ခ်လုပ္ငန္းမ်ားလ်င္ျမန္စြာေဆာင္ရြက္ရန္စသည္အခ်က္အလက္မ်ားျပဳစု၍ ရန္ကုန္တို္င္း ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင့္ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ားသို႕ အျမန္တင္ျပရန္ စသည္တုိ႕ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။
2
ယေန႕ အစည္းအေဝးတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုထိေရာက္ျမန္ဆန္စြာ ေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ား၊ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာကုန္စည္ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္း ၊ကုန္သြယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရးအသင္း၊ အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ကုန္ေသတၱာတင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းတို႔မွ တာဝန္ရွိပုဂၢဳိလ္မ်ား ပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းေကာ္မတီသည္ အသင္းခ်ဳပ္ရွိ Operation Room တြင္ ညွိႏႈိင္းအေျဖရွာ၍ ႏွစ္ပတ္အတြင္း အျမန္ဆုံး အေကာင္အထည္္ ေဖာ္နိုင္ရန္ နွင့္ ဆိပ္ကမ္း အခက္အခဲမ်ားအား အစုိးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ားနွင့္အတူ လက္တြဲ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

1

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm