အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း AEC – 2025 ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက်ငး္ပ

Written by  //  February 28, 2018  //  Government News, UMFCCI News  //  No comments

အာဆီယံစီးပြားေရး အသိုက္အ၀န္း AEC – 2025 ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိ္င္ငံမ်ား နည္းတူ က႑တစ္ခုနွင့္တစ္ခု၊ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုနွင့္တစ္ခု၊ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားနွင့္ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းမ်ား အၾကား ဆက္သြယ္ေဆာင္ရြက္မွသာ အခက္အခဲေတြ၊ စိန္ေခၚမႈေတြကို အေျဖရွာညွိႈႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ႏုိ္င္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

AEC သို႔ ဝင္ေရာက္ရာတြင္ အက်ဳိးေက်းဇူး၊ ရင္ဆိုင္ရမည့္စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တို႔အတြက္ အာဆီယံစီပြားေရး အသိုက္အ၀န္း AEC- 2025 ဆိုင္ရာ အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားကို အသင္းခ်ဳပ္၌ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈ ရက္ေန႔ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

“ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အာဆီယံစီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း ၂၀၂၅ ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာမွာ အစိုိးရနွင့္ပုဂၢလိက အၾကားမွာ ကြာဟမွႈေတြနည္းပါးေစဖို႔ု” စီးပြားေရး နွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ၾကီးဌာန အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးတိုးေအာင္ျမင့္မွ ေျပာၾကားသည္။

ကုန္သြယ္မႈ(တင္သြင္း၊ တင္ပုိ႔၊ ထုတ္လုပ္၊ ေရာင္းခ်) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သြယ္မႈဆုိင္ရာ စည္းမ်ဥ္း မ်ားကို သိရွိိနားလည္ဖို႔ကအထူးအေရးၾကီး၍ ႏုိ္င္ငံအလုိက္ တိတိက်က်ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိရွိမွသာ ေစ်းကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ကိုဦးတည္ေနရသည့္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သြယ္မႈဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ ၊ AEC Blue Print 2025 နွင့္ Action Plan မ်ား၊
ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးစနစ္သည္ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ကို ဦးတည္သျဖင့္ ၄င္းကို အဓိကေမာင္းနွင္မည့္ အင္အားစုၾကီးျဖစ္သည့္ ပုဂၢလိကက႑ၾကီး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ အဓိကအက်ဆုံးျဖစ္သျဖင့္ ပုဂၢလိကက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ေရး ဆုိင္ရာမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ေရး ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အေကာက္ခြန္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ႏႈတ္ပယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားကို သာမန္လမ္းေၾကာင္း အေရးႀကီး လမ္းေၾကာင္းဟူ၍ ႏွစ္ပုိင္းခြဲကာ ရွင္းျပသြားၿပီး အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈနယ္ေျမမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ခ်က္၊ WTO Bound Rate ထက္ေက်ာ္လြန္ေနသည့္ အေကာက္ခြန္မ်ား ၊ ျမန္မာႏို္င္ငံ၏ အေကာက္ခြန္မ်ားကို WTO ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ မွတ္ခ်က္မ်ား ၊ မဆီေလ်ာ္သည့္အေကာက္ခြန္မ်ား အေၾကာင္းကို ရွင္းျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ယေန႔အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ား၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သစ္သီးဝလံ၊ ပန္းမန္၊ ဓါတ္ေျမၾသဇာနွင့္ ပုိးသတ္ေဆး၊ တိရစာၦန္အရွင္၊ တိရစာၦန္အစားအစာနွင့္ ေဆးဝါး၊ တိရစာၦန္ထြက္ပစၥညး္၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ကုသေရးဆုိင္ရာ ကုန္စည္မ်ား၊ ျပဳျပင္ထားေသာ အစားအစာ၊ ေဆးဝါး၊ အလွကုန္ပစၥည္းမ်ား တင္သြင္း/ တင္ပို႔ျခင္း တို႔ကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm