စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ (တတိယ-မူၾကမ္း) အေပၚ သေဘာထားအျမင္နွင့္ အၾကံဥာဏ္ရယူေရး အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပ

Written by  //  June 27, 2017  //  Government News, UMFCCI News  //  No comments

စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးနွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ၾကီးဌာန၏ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ (တတိယမူၾကမ္း) အေပၚ ရန္ကုန္တိုိင္းေဒသၾကီးရွိ လယ္ယာ သားငါးက႑ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ လယ္ယာသားငါးက႑ တတ္သိပညာရွင္မ်ား၏ သေဘာထား အျမင္နွင့္ အၾကံဥာဏ္ ရယူေရး အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ဇြန္လ ၂၇ ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ Agricultural Development Strategy (ADS) သည္ သကၠရာဇ္ ၂၀၃၀ ခုနစ္တြင္ ျမန္မာႏုိ္င္ငံသည္ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ အာဟာရ ျပည့္ဝဖူလႈံျပီး အထြက္နႈန္းျမင့္မား၍ ရာသီဥတု ဒဏ္ခံႏုိင္ေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ ကမာၻ႔ေစ်းကြက္ကို ယွဥ္ျပိဳင္နုိ္င္ကာ ေက်းလက္ေန လုပ္ကြက္ငယ္ ေတာင္သူမ်ား၏ လူေနမႈအဆင့္အတန္းျမင့္မားလာေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းသည္။

အခမ္းအနားတြင္ အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းေအာင္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္
“Agricultural Development Strategy (ADS) က ထူးျခားတဲ့ေဆာင္ရြက္မႈျဖစ္ပါတယ္၊ Framework on Economic and Social Reform၊ National Export Strategy စသည္တို႔ကဲ့သို႔ ယခင္က ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ နည္းလမ္းမ်ား၊ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ျပီး၊ ေကာင္းနို္းရာရာေတြကို ျပန္လည္စုစည္းျပီး လုပ္ထားတာပါ၊ လစ္ဟာခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ျဖည့္တင္းျပီးမွ ၊ Value- Added ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ယေန႔အလုုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲက ADS ကို ေကာင္းသထက္ေကာင္းေအာင္ ထပ္မံေဆြးေႏြးမွာျဖစ္ပါတယ္၊ ADS ကို ျမန္ျမန္ျပီးေအာင္ ဝုိင္းဝန္းျပဳစုၾကမယ္၊ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္း၊ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ရဲ႕ အကူအညီ လိုအပ္ပါတယ္၊ ဝိုုင္းဝန္းအၾကံျပဳေဆြးေႏြးေပးၾကပါ၊ မဟာဗ်ဴဟာေတြ၊ ခုိင္မာတဲ့မူဝါဒေတြရွိမွသာ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈ ပိုမိုျမန္ဆန္ေအာင္ျမင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၄င္းက ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အလုပ္ရုံေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္၊ ျမန္မာ့လယ္ယာ၊ သားငါးက႑မူဝါဒ (၂၀၁၆ ခုနစ္) ၏ အနာဂတ္ လားရာအျမင္နွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာ မူေဘာင္ကို ဦးစံသိန္း အမ်ိဳးသား အတို္င္ပင္ခံ၊ မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲေရးအဖြဲ႔မွ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

Download (PDF, 4.94MB)

Download (PDF, 7.1MB)

တက္ေရာက္သူမ်ားထံမွ လယ္ယာသားငါးက႑ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ က႑အလိုက္ အဓိက အေရးၾကီး ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ရာ

ဆန္စပါးက႑၊ ဆီထြက္သီးနွံက႑၊ ပဲမ်ိဳးစုံ၊ ငါးေမြးျမဴေရးနွင့္ ငါးစာထုတ္လုပ္ေရး၊ Green Banking and Sustainable Climate Resilient Agriculture, သစ္သီးဝလံ၊ပန္းမန္၊ဟင္းသီးဟင္းရြက္က႑၊ ဓာတ္ေျမၾသဇာ၊ မ်ိဳးေစ့နွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးေဆးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ရာဘာစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ၾကံသၾကားနွင့္ စက္မႈလုုပ္ငန္းက႑ စသည့္ က႑တို႔မွ အသီးသီး ေဆြးေႏြးအၾကံျပဳခဲ့ၾကသည္။

ၾသဂုတ္လတြင္ ADS စတုတၳမူၾကမ္းထြက္ရွိမည္ျဖစ္ျပီး ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ADS English/ Myanmar Version ထြက္ရွိ၍ ျပည္သူမ်ားအား အသိေပးပြဲျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm