အဂတိလိုက္စားမႈကို ပူးေပါင္းဆန္႔က်င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ေၾကညာ

Written by  //  July 2, 2018  //  Press Releases, UMFCCI News  //  No comments

                    ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား က်င့္ဝတ္ျပည့္ဝေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေလ့အက်င့္မ်ား ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစေရး ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈကို ဆန္႔က်င္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္) ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္တို႔ ဇူလိုင္လ ၂ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕၊ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အေဆာက္အဦ၌ ပူးတြဲေၾကညာသည္။ 

                      ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၏ အသင္းဝင္ ကုမၸဏီမ်ားအတြင္း  စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာ က်င့္ဝတ္စည္းမ်ဥ္း (Code of Conduct) ကို ေရးဆြဲကာ လိုက္နာလုပ္ေဆာင္ၾကေစရန္ ပူးေပါင္းကူညီသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈဆိုင္ရာ အသိပညာေပး အစီအစဥ္မ်ား ႏွင့္ စြမ္းရည္ျမွင့္အစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ေရးစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ား၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။ အဂတိလုိက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ျခင္း ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္း ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္တို႔က လက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့ၾကသည္။

            “ႏိုင္ငံအတြင္းမွာ ရွိၾကတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားဟာ အဂတိလိုက္စားမႈမွာ ပါဝင္ျခင္းမရွိၾကပဲ အဂတိလိုက္စားမႈကို နားလည္ျပီး ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္းတစ္ခု ေပၚေပါက္လာျပီး ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ၊ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြ ပိုမိုဝင္ေရာက္လာမွာပါ” ဟု ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာသည္။    

            ပူးတြဲေၾကညာခ်က္တြင္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားအၾကား ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ အသင္းအဖြဲ႕မ်ား အၾကားတြင္  အဂတိလိုက္စားမႈ ဆန္႔က်င္ျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ အေလ့အက်င့္ေကာင္းမ်ား ေဝမွ်ႏိုင္ရန္ ကြန္ရက္မ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း ႏွင့္ United Nations Global Compact Network Myanmar ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

            အဂတိလိုက္စားမႈကို ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ျခင္းအားျဖင့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ႏွင့္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား မိမိတို႔၏ ဂုဏ္သိကၡာကို တည္ေဆာက္ျမွင့္တင္ၾကပါဟု  ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က အခမ္းအနားတြင္ တိုက္တြန္းသည္။ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရမ်ားတြင္ အဂတိလိုက္စားမႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (Corruption Prevention Unit) မ်ား ဖြဲ႕စည္းျပီး ကိုယ္တိုင္တာဝန္ယူႏိုင္ၾကရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

            ယေန႔လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းသည္ အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အစိုးရ ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို အရွိန္အဟုန္ျမွင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္ ပါေမာကၡ ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္က မွတ္ခ်က္ေပးသည္။

            “ဒီလက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာ အလြန္ထူးျခားေလးနက္ တန္ဖိုးရွိတဲ့၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ ျဖစ္လာလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးေအာင္ၾကည္က ေျပာသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

ေဒါက္တာေအာင္ထြန္းသက္

ဦးေဇာ္မင္းဝင္း

ဦးေအာင္ၾကည္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm