Arbitration Training သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္ႏုိင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း

Written by  //  January 31, 2019  //  Training Programs  //  No comments

 ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ The Chartered Institute of Arbitrator (CIArb) တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ 
က်င့္သံုးေနေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အႏုညာတစီရင္
ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒေရးရာဗဟုသုတရရွိေစေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအႏုညာတအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ေရး ၊မၾကာမီဖဲြ႔စည္းေတာ့မည့္ Myanmar Arbitration Center (MAC) တည္ေထာင္ရာတြင္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ Arbitrator မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး စသည့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ Arbitration သင္တန္းကို ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အစီအစဥ္အတိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ထားပါသည္။

အဆိုပါသင္တန္းတြင္ အေမရိကန္ ၊ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ
The Chartered Institute of Arbitrator (CIArb) မ်ားမွ ဥပေဒပညာရွင္ (၄) ဦးလာေရာက္၍ သင္ၾကားပို႔ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေန႔ရက္ – ၁၃.၂.၂၀၁၉ မွ ၁၄.၂.၂၀၁၉ ရက္ေန႔အထိ (၁ ရက္ခဲြ)

အခ်ိန္ – နံနက္ ၉ း ၀၀ နာရီ မွ ၁၆ း ၀၀ နာရီ အထိ

ေနရာ – အခန္း (၄၀၆) ၊ စတုတၱထပ္၊ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

သင္တန္းေၾကး – ၁၀၀ ၀၀၀ /- (တစ္သိန္းက်ပ္တိတိ)

(သင္တန္းပို႔ခ်မည့္ ဘာသာရပ္မ်ားအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ပါသည္။)

အဆိုပါ သင္တန္းကို ဥပေဒပညာရွင္မ်ား ၊ အျငင္းပြားမႈဖ်န္ေျဖေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား ၊ ဥပေဒေရးရာေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းအဖဲြ႔မ်ား၊အသင္းဝင္ကုမၸဏီမ်ား ၊သက္ဆိုင္ရာစီးပြားေရးက႑မ်ား မွ မိမိတို႔၏ လုပ္ငန္း အလုိက္သက္ဆိုင္ေသာ အႏုညာတစီရင္ျခင္းဆိုင္ရာဥပေဒမ်ားကို ႏိုင္ငံတကာ အဆင့္မီသင္ၾကားေပးမည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္အေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ားလည္းပါဝင္ တက္ေရာက္ႏိုင္ပါသည္။

ထို႔အျပင္ Arbitratorအေနျဖင့္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္လိုမ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံတကာ Arbitrator မ်ား၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လက္ေတြ႔က်က်အနီးကပ္ေလ့လာ ခြင့္ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ
သင္တန္းၿပီးဆံုးသြားပါက Arbitrator သင္တန္းတက္ေရာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး Arbitration စာေမးပဲြမ်ားကိုဆက္လက္ေျဖဆိုပါက ႏိုင္ငံတကာ အသိအမွတ္ျပဳ Arbitrator ေအာင္လက္မွတ္ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

သင္တန္းပို႔ခ်မႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ သင္ရိုးညႊန္းတမ္းမွာ –

– Comparison of dispute resolution procedures,

– Fundamental principle of the international arbitration process;

– The UNCITRAL Model Law and Arbitration Rule;

– Arbitration rule : time-limited, Institutional, Industry Standard, Industry schemes and as hoc agreements;

– Arbitration procedures: documents only and oral hearings;

– The legal framework: the importance of the seat, the New York Convention, procedural laws, and procedural rules;

– The arbitration agreement;

– Commencement of the arbitration;

– An arbitration’s Jurisdiction and powers;

– The arbitration process: obligations of the tribunal ,responsibility and obligations of the parties;

– Managing the arbitration process: communications, preliminary meeting, interlocutory matters, dealing with factual and
opinion evidence and disclosure of documents including introduction to the IBA Guidelines;

– Presenting the claim and the defense: alternative methods;

– Procedure at a typical hearing , including contrasting common and civil law jurisdictions;

– Costs and interest: alternative approaches in different jurisdictions;

– Essentials of an enforceable award.

သင္တန္းသားဦးေရ ကန္႔သတ္ထားပါသျဖင့္ စိတ္ပါဝင္စားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနျဖင့္ ပူးတဲြပါပံုစံတြင္ ျဖည့္စြက္၍ ေကာ္မတီေရးရာဌာန ၊ Email: committeeaffairs@umfcci.com.mm (သို႔) ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁ ၂၃၁ ၄၃၄၄ ~ ၄၉ (လိုင္းခဲြ-၄၀၁) သို႔ စံုစမ္းဆက္သြယ္ရန္ ႏွင့္ သင္တန္းေၾကးမ်ားကို အသင္းခ်ဳပ္၏ ေငြစာရင္းဌာနသို႔ (၇.၂.၂၀၁၉) ရက္ ၊ ၾကာသပေတးေန႔ ေနာက္ဆံုးထားေပးသြင္း ေလ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္း အသိေပးအေၾကာင္းၾကားဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

 

Download (PDF, 195KB)

Download (PDF, 367KB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm