ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္(UMFCCI)၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း
September 10, 2018, No Comments

၀န္ထမ္းအဆင့္(၃) JOB VACANCY ၀န္ထမ္းအဆင့္(၃) (သင့္ေလ် ...

ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဌာန ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားေလွ်ာက္လႊာေခၚယူျခင္း
August 29, 2018, No Comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာ ...

ILO is hiring senior specialist, Employers’ Actiivites
August 15, 2018, No Comments

  ILO is looking for a candidate with a proven track record of experience in employement and industrial relations, ...

Job Opening at Public Relations Department
August 14, 2018, No Comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာ ...

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းေလွ်ာက္လႊာမ်ားေခၚယူျခင္း
January 25, 2018, No Comments

  ၁။ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ ၁ ဦး (က်ား)  B ...