ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး အလိုရွိသည္
May 26, 2017, No Comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္ရုံးခ်ဳပ္) ...

Myanmar Productivity Centre အတြက္ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား ေခၚယူျခင္း
February 20, 2017, No Comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏ ...

Vacancy Announcement for UMFCCI
November 29, 2016, No Comments

ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ား ...