Arbitration Training သင္တန္းသို႔တက္ေရာက္ႏုိင္ပါရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္း

 ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္နွင့္ စကၤာပူႏိုင္ငံ အေျခစိုက္ The Chartered Institute of Arbitrator (CIArb) တို႔မွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိ ျပည္တြင္းျပည္ပ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ  က်င့္သံုးေနေသာနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕စြာ ညွိႏိႈင္းေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ေရးအတြက္ အႏုညာတစီရင္ ဆံုးျဖတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဥပေဒေရးရာဗဟုသုတရရွိေစေရး၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအႏုညာတအဖဲြ႔အစည္းမ်ား ႏွင့္ ဆက္သြယ္မႈျပဳႏိုင္ေရး ၊မၾကာမီဖဲြ႔စည္းေတာ့မည့္ Myanmar Arbitration Center (MAC) တည္ေထာင္ရာတြင္ လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ Arbitrator မ်ား ျပဳစုပ်ဳိးေထာင္ေရး […]

“Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2019” Programme

ဘ႐ူႏိုင္းဒါ႐ူဆလမ္ႏို္င္ငံ႐ွိ University Brunei Darussalam (UBD) ႏွင့္ FPT University တို႔ ပူးေပါင္း၍ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံ၊ Da Nang ၿမိဳ႕႐ွိ UBD-FPT Global Centre တြင္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမယ့္ “Scholarship on Enhancing Professional Communication Skills for ASEAN 2019” Prgramme 1: Professional Communications in English ႏွင့္ Programme […]

Global MBA Offshore Program (Batch-12) သင္တန္းေလၽွာက္လႊာမ်ားကို ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ေန႕အထိ တိုးျမွင့္လက္ခံေပးေနပါၿပီ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔”သင္တန္း Global MBA (Batch-12) ကိုိ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုဖြင့္လွစ္မယ့္ Global MBA (Batch-12) ရဲ႕ Admission Schedule ကို 2nd Round […]

UMFCCI Training Institute ရဲ႕ ၂၀၁၉ခုနစ္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ စတင္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနပါျပီ

ဇန္နဝါရီလ-မတ္လအထိ တန္းခြဲသစ္မ်ားဖြင့္လွစ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ အေတြ႔အၾကဳံရွိ ဝါရင့္ဆရာ၊ဆရာမမ်ားမွ သင္ၾကားပို႔ခ်သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။  ဆက္သြယ္ရန္- ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄~၄၉ ၊ လိုင္းခြဲ-(၁၃၄)၊ ၀၁-၂၃၁၇၄၇၉

Master of Business Administration (Global MBA), Batch – 12 ပညာသင္ဆုသို႔ ေလွၽာက္ထားႏုိင္ပါျပီ

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) တို႔ ပူးေပါင္းဖြင့္လွစ္ေသာ Master of Business Administration (Global MBA) သင္တန္း Batch-12 ကို (၁၅.၁၂.၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ Pre-study ျဖင့္ စတင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါသင္တန္းတြင္ ပညာသင္ဆုေပးအပ္မည့္အစီအစဥ္ရွိပါသျဖင့္ ေအာက္ပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား၊ လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ားနွင့္ ျပည့္စုံသူမ်ား ေလွၽာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ […]

Global MBA Offshore Program (Batch-12) သင္တန္း ေလၽွာက္ထားႏုိင္ပါျပီ

 ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္သည္   ထိုင္းႏိုင္ငံ University of the Thai Chamber of Commerce (UTCC) ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ “စီးပြားေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ မဟာဘြဲ႔”သင္တန္း Global MBA (Batch-12) ကိုိ၂၀၁၉ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလမွ စတင္၍ ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္ပါတယ္။    Global MBA Program သည္ ထိုင္းႏိုင္ငံ University of the Thai […]

Global MBA Batch 11 ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ၾကိဳဆို

အနာဂတ္လူငယ္စီးပြားေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚထြန္းလာေစေရး၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးနွင့္ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း ျမွင့္တင္ႏုိင္ရန္္ ရည္ရြယ္၍ UMFCCI ႏွင့္ UTCC ပူးေပါင္းကာ ၂၀၁၂ခုနစ္တြင္ Global MBA offshore program ကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါတယ္။ ယမန္ေန႔က ရန္ကုန္ျမိဳ႕ Sule Shangri-La Hotel ၌ Global MBA Offshore program Batch-11 တြင္ တက္ေရာက္မည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား ၾကိဳဆို၍ ညစာစားပြဲ က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ Global MBA […]

UMFCCI Training Institute မွ သင္တန္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ပါၿပီ

    ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴး၍ အသင္းခ်ဳပ္အသင္းဝင္မ်ားႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းအဖြဲ႕မ်ား၏ အသင္းဝင္မ်ား အသိပညာ ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး UMFCCI Training Institute တြင္ သင္တန္းမ်ားကို (၁၅.၉.၂၀၁၈) ရက္ေန႔မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။     ဖြင့္လွစ္မယ့္ သင္တန္းေတြကေတာ့   1. Office Management Batch-26 2. Business Management Batch-6 3. Human Resource […]

သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာသင္တန္း ေက်ာင္းအပ္လက္ခံေနပါၿပီ

  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) ၏ Technical Vocational Education Training Unit သင္တန္းေက်ာင္းမွ သင္တန္းသားမ်ားအား သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္ကၽြမ္းက်င္၍ လုပ္ငန္းခြင္အေတြ႔အႀကဳံရရွိေစရန္၊ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေစရန္၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရွိေစရန္၊ အေသးစားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအျဖစ္ ရပ္တည္လုပ္ကိုင္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြင့္လွစ္ပို႔ခ် သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။   လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္အသက္ေမြးလိုသူမ်ားအတြက္ Basic Electrical Wiring Installation Training (လွ်ပ္စစ္အေျခခံ၀ါယာရင္း တပ္ဆင္ျခင္းသင္တန္း) အား စာေတြ႔၊ […]

MBA Scholarship

  The Project for Human Resource Development Scholarship (JDS) in Myanmar ၂၀၁၈ အစီအစဥ္အရ Master of Business Administration (MBA) ပညာသင္ဆုသို႔ ဘာသာရပ္အလိုက္ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ     1. Economic/Business Administration   International University of   Japan (IUJ)   Master of […]