အသင္းခ်ဳပ္နွင့္ ႏုိင္ငံတကာကုန္သည္စက္မႈအသင္းမ်ားေတြ႔ဆုံ
June 11, 2018, No Comments

ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္နွင့္ ျမန္မာ ...

2018 Chongqing International Tourism Carnival
May 28, 2018, No Comments

2018 Chongqing International Tourism Carnival တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လုပ္င ...