ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ တစ္ဦး အလိုရွိသည္

Written by  //  May 26, 2017  //  Job Opportunities  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္ရုံးခ်ဳပ္) တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရးအင္ဂ်င္နီယာ က်ား (၁) ဦး အလိုရွိသည္။

လိုအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား

– BE (Civil) ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။

– Construction ႏွင့္ M & E အေတြ႕အႀကံဳ အနည္းဆံုး (၃)ႏွစ္နွင့္အထက္ ရွိသူျဖစ္ရမည္။

– လုပ္ငန္းသံုး ကြန္ပ်ဴတာ MS Office ေကာင္းမြန္စြာ အသံုးျပဳႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

Download (PDF, 123KB)

– Report (အစီရင္ခံစာ) စနစ္တက် ေရးသားတင္ျပႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

– လက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားအား ေကာင္းမြန္စြာ ႀကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါရာထူးကို ေလွ်ာက္ထားလိုသူမ်ားသည္အသင္းခ်ဳပ္ Information ဌာနစိတ္တြင္ အသင္းခ်ဳပ္၏သတ္မွတ္ ေလွ်ာက္လႊာပံုစံႏွင့္အတူ၊ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္အျပည့္အစံုျဖည့္္၍၊ ကိုယ္တုိင္ေရးေလွ်ာက္လႊာတစ္ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု (၂)ပံု၊ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး ကဒ္မိတၱဴ၊ ပညာအရည္အခ်င္းဆိုင္ရာ ဘြဲ႕လက္မွတ္မိတၱဴ၊ ရပ္ကြက္/ရဲစခန္း ေထာက္ခံစာမူရင္း (သက္တမ္းတစ္လအတြင္း)၊ အလုပ္သမား မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ (သက္တမ္းရွိ)၊ သန္းေခါင္စာရင္းမိတၱဴတို႔ကို Information ဌာနစိတ္ ၊ UMFCCI သို႔ လိပ္မူ၍ (၁၅.၆.၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

အထက္ပါရာထူးဆိုင္ရာတာ၀န္၀တၱရားမ်ား(JD)ကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ www.umfcci.com.mm, www.facebook.com/ UMFCCI တြင္လည္း ၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ပါသည္။

Download (PDF, 328KB)

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm