Ease of Doing Business သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

Written by  //  March 1, 2019  //  Notifications, Press Releases, UMFCCI News  //  No comments

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ကုန္သည္မ်ားနွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈအတြက္ က႑ေပါင္းစုံမွ ပါဝင္လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ကိုုင္ရလြယ္ကူမႈအေျခအေန (Ease of Doing Business Ranking) အဆင့္ျမင့္တက္လာေရးအတြက္ တာ၀န္ခံ၀န္ၾကီးဌာနျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးနွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ကမာၻ႔ဘဏ္အုုပ္စုုမွ ႏိုုင္ငံတကာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုုေရးရွင္း ( IFC – World Bank Group) တို႔နွင့္လက္တြဲ၍ ၾကိဳးစားကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။

Doing Business အစီရင္ခံစာဆုိသည္မွာ ကမာၻ႔ဘဏ္္ (World Bank) မွ တစ္နွစ္တစ္ႀကိမ္ ထုုတ္ျပန္ေသာအစီရင္ခံစာျဖစ္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ရွိ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏လုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ေဆာင္ရန္ အဆင္ေျပလြယ္ကူမႈကို တုိင္းတာေဖာ္ျပေသာ အစီရင္ခံစာျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္၀ွန္းရွိ အစိုုးရမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက အျမဲေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာဖတ္ရႈၾကေသာ အစီရင္ခံစာတစ္အုုပ္လည္းျဖစ္ပါသည္။

ကမာၻ႔ဘဏ္သည္ အဆိုုပါအစီရင္ခံစာကိုု ၂၀၀၃ ခုုႏွစ္မွ စတင္ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုုင္ငံသည္ ၂၀၁၄ ခုုႏွစ္မွ စတင္၍ Ease of Doing Business အစီ္ရင္ခံစာတြင္ ပါ၀င္လာခဲ့ၿပီး ၊ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ား လုုပ္ကိုုင္ရလြယ္ကူမႈအဆင့္ (DB Ranking) ႏွင့္ အေကာင္းဆံုုးအေနအထားသိုု႔အကြာအေ၀းရမွတ္ (Distance to Frontier Score – DTF ) တိုု႔အတြက္ အမွတ္ေပးသတ္မွတ္မႈမ်ား ခံယူရရွိခဲ့ပါသည္။

Doing Business အစီရင္ခံစာသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းငယ္မ်ား၏ လုုပ္ငန္းစတင္ထူေထာင္ ခ်ိန္မွစ၍ ပိတ္သိမ္းခ်ိန္ အထိၾကံဳေတြ႔ျဖတ္သန္းရေသာ ေယ်ဘုုယ်အေျခအေနမ်ားအတြက္ ယူဆခ်က္မ်ား ( Assumption) ႏွင့္ ကိစၥရပ္ေလ့လာမႈမ်ား (Case Study) တည္ေဆာက္ၿပီး၊ စစ္တမ္းမ်ားေကာက္ယူျခင္းအားျဖင့္ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ပါဝင္ေသာ အညႊန္းကိန္း (Indicator) မ်ားမွာ –
(၁) စီးပြားေရးလုပ္ငန္းစတင္ျခင္း (Starting a Business)
(၂) ေဆာက္လုပ္ေရးလုိင္စင္ေလွ်ာက္ထားျခင္း (Dealing with Construction Permits)
(၃) လွၽပ္စစ္မီးရရွိျခင္း (Getting Electricity)
(၄) ပုိင္ဆုိင္မႈမွတ္ပုံတင္ျခင္း (Registering Property)
(၅) ေခ်းေငြရရွိျခင္း (Getting Credit)
(၆) အစုရွယ္ယာအနည္းစုရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးျခင္း(Protecting Minority Investors)
(၇) အခြန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း (Paying Taxes)
(၈) နယ္ျခားျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္္ျခင္း (Trading across Borders)
(၉) စာခ်ဳပ္ပါသေဘာတူညီခ်က္အတုိင္း စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ျခင္း (Enforcing Contracts) ႏွင့္
(၁၀) ေၾကြးမဆပ္ႏုိင္ျခင္းကို ေျဖရွင္းျခင္း (၀ါ) လူမြဲခံယူမႈကိုုေျဖရွင္းျခင္း (Resolving Insolvency) တိုု႔ျဖစ္ပါသည္။

အမွတ္ေပးတိုုင္းတာမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားစတင္ တည္ေထာင္ျခင္း ထူေထာင္သည့္အခ်ိန္ မွ ပိတ္သိမ္းသည့္အခ်ိန္အထိ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ သတ္မွတ္လုုပ္ငန္းစဥ္ စည္းမ်ဥ္း မ်ား (Procedures) ၏ ရုိးရွင္းလြယ္ကူမႈ၊ ေဆာင္ရြက္ရန္ၾကာျမင့္ခ်ိန္ (Time) နွင့္ ေငြေၾကးကုန္က်မႈ (Cost) တို႔ကို အဓိကစစ္တမ္းေကာက္ယူၿပီး အမွတ္ေပး၍တိုုင္းတာေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္သည္။ အဆင့္ (DB Ranking) သည္ ႏိုုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္ျဖစ္ၿပီး ၊ ရမွတ္ (DTF Score) သည္ မိမိႏိုုင္ငံအတြက္ ရမွတ္ျဖစ္ကာ အမွတ္ ၁၀၀ အေပၚတြင္ အေျခခံေဖာ္ျပေသာ အမွတ္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ စီးပြားေရးလုုပ္ငန္းမ်ားလုုပ္ကိုုင္ႏိုုင္မႈအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပကတိအေနအထားမ်ားကိုု ႏိုုင္ငံတကာမွ သိရွိႏိုုင္ရန္အတြက္ စစ္တမ္းေမးခြန္းလႊာမ်ားကိုု မွန္ကန္စြာေျဖဆိုုၿပီး ကမာၻ႔ဘဏ္ရွိ Doing Business အဖြဲ႕သိုု႔ အခ်ိန္မီေပးပိုု႔ရန္အေရးၾကီးပါသည္။ သိုု႔မွသာ Doing Business အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပမည့္ ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ အခ်က္အလက္မ်ားမွာ ပကတိအေနအထားမ်ားကိုု ထင္ဟပ္လွ်က္ ေဖာ္ျပပါရွိလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၉ ခုုႏွစ္အတြက္ ေမးခြန္းလႊာမ်ားကိုုhttp://www.doingbusiness.org/en/methodology တြင္ ယခုုေလ့လာႏိုုင္ၿပီး၊ ၂၀၂၀ ခုုႏွစ္အတြက္ ေမးခြန္းလႊာေျဖဆိုုလိုုသူမ်ား အေနျဖင့္ http://www.doingbusiness.org/en/contributors/doing-business/ become-partner မွအြန္လိုုင္းေဖာင္ပံုုစံကိုု မွန္ကန္စြာျဖည့္စြက္တင္သြင္းလ်က္ ေမးခြန္းလႊာေျဖဆိုုသူ (Contributor) အျဖစ္ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္နိုုင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုုးတက္မႈအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၀င္ေရာက္လာျခင္းအားျဖင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးကိစၥမ်ားတြင္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာရရွိလာမည္ျဖစ္ရာ မိမိသက္ဆိုုင္ရာက႑အလိုုက္ စစ္တမ္း ေမးခြန္းလႊာမ်ားကိုု အားျဖည့္ေျဖဆိုုျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာနိုုင္ငံ၏ပံုုရိပ္ကိုု ပူးေပါင္းျမွင့္တင္ၾကပါရန္ ကုုန္သည္/ စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ တိုုက္တြန္း အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

ကုန္သည္/စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm