ဟူနန္ျပည္နယ္စိုက္ပ်ိဳးေရးနွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္ကိရိယာထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ရယူႏုိင္ပါသည္

Written by  //  June 25, 2018  //  Find Your Business Partners  //  No comments

တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဟူနန္ျပည္နယ္ Asian Office of Department of Hunan Province မွ Deputy Director, Mr.Fu Liang ဦးေဆာင္၍ စီးပြားေရး

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ပုိင္းတြင္ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ လာေရာက္ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကရာ အသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးသိန္းဟန္ ဦးေဆာင္၍ လက္ခံေတြ႔ဆုံခဲ့ပါသည္။
 
ဟူနန္ျပည္နယ္မွ စုိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေရးစက္ကိရိယာထုတ္လုပ္သည့္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား နွင့္ ကုန္သြယ္မႈ၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး အျပန္အလွန္ ေ
ဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
 
ဟူနန္ျပည္နယ္၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို http://www.nongyoujixie.com/တြင္ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈ၍ ယေန႔
တက္ေရာက္လာသည့္ လယ္ယာသုံးစက္ကိရိယာမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္  တိုက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါသည္။
ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm