အာဆီယံ-ကိုရီးယား ဗဟိုဌာန၏ လစ္လပ္ရာထူးေနရာ (၄) ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထား အဆုိျပဳရန္ကိစၥ။

Written by  //  June 27, 2017  //  Job Opportunities  //  No comments

အာဆီယံ-ကုိရီးယားဗဟိုဌာနကို အာဆီယံႏွင့္ ကုိရီးယားသမၼတႏုိင္ငံတုိ႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ျပည္သူမွျပည္သူအၾကား အျပန္အလွန္ ဖလွယ္ေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဆာင္ရြက္ရန္ ကုိရီးယားသမၼတႏုိုင္ငံ၊ ဆုိးလ္ျမိဳ႕၌ဖြင့္လွစ္ထားပါသည္။ ဗဟိုဌာနကို ဌာန(၄)ခုျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားျပီး ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဌာနမ်ားအတြက္ ဒုတိယအၾကီးအကဲရာထူးမ်ား လစ္လပ္လွ်က္ရွိပါသည္။

(က) ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဌာန(Trade and Investment Unit)

(ခ) ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားဌာန (Culture and Tourism Unit)

(ဂ) ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ စီမံကိန္းႏွင့္ အေထြေထြကိစၥရပ္မ်ားဌာန (Development, Planning and

General Affairs Unit)
(ဃ) သတင္းႏွင့္အခ်က္အလက္မ်ားဌာန ( Information and Data Unit)စသည္႔ ေနရာ(၄) ေနရာအတြက္ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းႏွင့္ျပည့္စံုသူ ဗဟိုဌာန၏ အဖြဲ႔၀င္ႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား အပါအ၀င္ အာဆီယံႏုိင္ငံသားမ်ား အားလံုးေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါေၾကာင္း ျမန္မာသံရံုး၊ ဆုိးလ္ျမိဳ႕မွ အေၾကာင္းၾကားလာျခင္းအေပၚ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ၾကီး ဌာနမွတဆင့္ အသင္းခ်ဳပ္သုိ႔ အေၾကာင္းၾကားလာပါသည္။

အဆုိပါ အာဆီယံ-ကိုရီးယားဗဟိုဌာန၏ လစ္လပ္ရာထူး (၄) ေနရာအတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည့္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား Volunteer ဦးစားေပးစနစ္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး ရာထူး (၁) ေနရာခ်င္းစီ၌ အဆုိျပဳႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံထက္ပုိမိုပါက မဲစနစ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပပါရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္ပါ၍ အဆုိပါ လစ္လပ္ရာထူး (၄) ေနရာအတြက္ ေလွ်ာက္ထားလိုသူအမည္စာရင္း၊ CV ၊Company Profile တို႔ႏွင္႔အတူ ကုန္သည္/စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန email: ird@umfcci.com.mm သို႔ ၂၈.၆.၂၀၁၇ ရက္(ဗုဒၶဟူးေန႔) ၁၂း၀၀ နာရီ ေနာက္ဆံုးထား၍ ျပန္လည္ေပးပို႔ပါရန္ ဖိတ္ၾကားအပ္ပါသည္။

ပူူးတြဲ- ဖိတ္ၾကားစာ၊ Terms and Conditions For Employment

Download (PDF, 674KB)

Download (PDF, 1.79MB)

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm