ဂ်ပန္အိုဆာကာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအား တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ဖိတ္ေခၚ

Written by  //  July 27, 2017  //  Find Your Business Partners, UMFCCI News  //  No comments

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အိုဆာကာၿမိဳ႕ Osaka Chamber of Commerce and Industry (OCCI)၊ International Division မွ Deputy Manager Mr. Hiakru KOHAMA ဦးေဆာင္ေသာ အဖြဲ႕ဝင္ (၁၁) ဦးပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေျခအေနႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈက႑ မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၅ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္သို႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တြင္ လက္လီ၊ လက္ကားလုပ္ငန္း၊ ICT (PC/Mobile/Office Supply) ၊ Energy Transportation Service လုပ္ငန္း၊ ဗိသုကာႏွင့္ ဒီဇိုင္းလုပ္ငန္း၊ ဓာတုပစၥည္း ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္း၊ ကုန္စည္ပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း (Shipping) အစရွိသည့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအလိုက္ ေတြ႔ဆံုကာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ေဆြေႏြးပြဲကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဒုတိယဥကၠဌ ဦးသိန္းဟန္၊ ဗဟိုအလုပ္မႈေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါ၀င္တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာ-ဂ်ပန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ အၾကားစီးပြားေရး ပူးေပါင္းတုိးျမွင့္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္အိုဆာကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စိတ္ပါ၀င္စားေသာ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို တိုက္ရိုက္ခ်ိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ဖိတ္ေခၚ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။

About OCCI Delegates

Download (PDF, 456KB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm