အုိမန္ႏုိင္ငံ၊Ministry of Oil & Gas မွ ေဆာင္ရြက္လ်ွက္ရွိသည့္ Joint Supplier Registration System (JSRS) တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တိုက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါရန္

Written by  //  June 28, 2017  //  Find Your Business Partners  //  No comments

အိုမန္ႏိုင္ငံ၊ Ministry of Oil & Gas သည္ Joint Supplier Registration System (JSRS) ကိုအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ အိုမန္ႏိုင္ငံရွိ Oil & Gas Operators မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ daily procurement activities မ်ားတြင္ JSRS ကိုအသံုးျပဳလွ်က္ရွိၿပီး အဆိုပါ Joint Supplier Registration System (JSRS) သို႔ ျမန္မာႏို္င္ငံမွ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ပါသည္။

JSRS သည္ႏိုင္ငံေပါင္း ၈၀ မွ ခိုင္မာယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာကုမၸဏီေပါင္း ၅,၅၀၀ မွတ္ပံုတင္ထားျပီး၊ JSRS ကို Oman’s National Business Framework မွ ပံ့ပိုးကူညီထားပါသည္။ Suppliers မ်ားအေနျဖင့္ O&G Operators ႏွင့္ O&G Buyers တို႕အၾကားခ်ိတ္ဆက္ေပးျခင္းျဖင့္ စီးပြားေရးအက်ိဳးအျမတ္မ်ားရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး တင္ဒါ ကုန္က်စရိတ္မ်ား၊ စီမံကိန္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း Suppliers မ်ားအား စဥ္ဆက္ မျပတ္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္မ်ားရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။

Joint Supplier Registration System (JSRS) သို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လုပ္ကိုင္လိုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ အီးေမးလ္ – sanjiv@businessgateways.com ၊ jsrs@businessgateways.com တို႔တြင္ တိုက္ရိုက္ online registration ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရးဌာန အီးေမးလ္- ird@umfcci.com.mm သို႔မိတၱဴျပန္လည္ေပးပို႔ေပးပါရန္ ေလးစားစြာ အေၾကာင္းၾကားအပ္ပါသည္။

Download (PDF, 992KB)

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm