ပညာသင္ဆုမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါၿပီ

Written by  //  February 2, 2018  //  Scholarships  //  No comments

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္သို႔ ႏိုင္ငံျခားပညာေတာ္သင္စိစစ္ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီမွတဆင့္ နယူးဇီလန္မွ ေပးအပ္သည့္ ၂၀၁၈ ပညာသင္ဆုအတြက္ “New Zealand ASEAN Scholarships 2018: Priority Sectors” ပညာသင္ဆုမ်ား၊ ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ Diploma ႏွင့္ Undergraduate Degree ပညာသင္ဆုမ်ား သို႕လည္းေကာင္း၊ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ Postgraduate Masters Degree Program ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔

နယူးဇီလန္မွ ေပးအပ္သည့္ ၂၀၁၈ ပညာသင္ဆုအတြက္ “New Zealand ASEAN Scholarships 2018: Priority Sectors” ပညာသင္ဆုမ်ား

(၁) Agriculture development

(၂) Disaster Risk Management

(၃) English Language Teaching

(၄) Private Sector Development

(၅) Public Sector Management

(၆) Renewable Energy  

   ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ Website : www.mfat.govt.nz/scholarships သို႔ ၀င္ေရာက္ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျ့ပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထား ရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလိုပါက အသင္းခ်ဳပ္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ (၁)ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု (၃)ပံု၊ အသင္း၀င္ကဒ္မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္မိတၱဴ ပူးတြဲ၍ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/ ၀န္ထမ္း၊ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္ (သို႔) ၀န္ထမ္း ျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ Website တြင္ ပါရွိသည့္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ ေနာက္မက်ပဲ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ 

 ဘရူႏိုင္းႏိုင္ငံမွ ေပးအပ္သည့္ အမႈထမ္းမ်ားအတြက္ Diploma ႏွင့္ Undergraduate Degree ပညာသင္ဆုမ်ား၊ အရာထမ္းမ်ားအတြက္ Postgraduate Masters Degree Program ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါၿပီ။

  ဘြဲ႕ႀကိဳႏွင့္ ဒီပလိုမာသင္တန္းမ်ားအတြက္ အသက္ ၁၈-၂၅ ႏွစ္အတြင္း ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဘြဲ႕လြန္သင္တန္းမ်ားအတြက္ အသက္ ၃၅ႏွစ္ႏွင့္ေအာက္ရွိသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ ေရြးခ်ယ္ခံရပါက ေက်ာင္းလခ၊ အသြား/အျပန္ ေလယာဥ္စရိတ္၊ လစဥ္ေနထိုင္စားေသာက္စရိတ္ႏွင့္ အာမခံစရိတ္တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးမည္ ျဖစ္ပါတယ္။

   ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ သတ္မွတ္အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ား၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား (သို႔) ၀န္ထမ္းမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

  ပညာသင္ဆုမ်ားသို႔ ေလွ်ာက္ထားရန္ စိတ္ပါ၀င္စားပါက အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို Website : http://www.mofat.gov.bn/Pages/BDScholarship.aspx သို႔ ၀င္ေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အသင္းခ်ဳပ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါတယ္။ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူလိုပါက အသင္းခ်ဳပ္၊ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ ကိုယ္တိုင္ေရးေလွ်ာက္လႊာ (၁)ေစာင္၊ ဓါတ္ပံု (၃)ပံု၊ အသင္း၀င္ကဒ္ မိတၱဴ၊ မွတ္ပံုတင္ မိတၱဴတို႔ကို ပူးတြဲ၍ အသင္းခ်ဳပ္ႏွင့္ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ အမႈေဆာင္/၀န္ထမ္း၊ အသင္းခ်ဳပ္၊ အသင္း၀င္ကုမၸဏီမ်ားမွ အဖြဲ႔၀င္ (သို႔) ၀န္ထမ္း ျဖစ္ေၾကာင္းေထာက္ခံစာတို႔ႏွင့္အတူ ၂၁.၂.၂၀၁၈ ရက္ေန႔ထက္ ေနာက္မက်ပဲ ေလွ်ာက္ထားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက HRD ဌာန၊ ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၂၃၁၄၃၄၄ ~ ၄၉၊ Ext: ၁၃၃၊ ၁၃၄ သို႔ ဆက္သြယ္စံုစမ္း ေမးျမန္းႏိုင္ပါေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကား အပ္ပါသည္။

 

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

UMFCCI Administration Team. Please contact the Public Relations Unit at UMFCCI, Tel: 01-2314344 Ext 323.

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm