အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပုဂၢလိကက႑မွ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအားအႀကံျပဳတင္ျပမည္

Written by  //  July 29, 2017  //  UMFCCI News  //  No comments

ျမန္မာ့အေသးစားႏွင့္အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေရးအတြက္ မူ၀ါဒ ပိုင္းဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို ယေန႕ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႕တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ SMEs Development Strategy “Issues & Solutions” Forum တြင္ က႑အလိုက္ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့သည္။


စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးခင္ေမာင္ခ်ဳိမွ ေဆြးေႏြးစဥ္


ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းမွ ေဆြးေႏြးစဥ္


ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေဇာ္မင္းဝင္းမွ ေဆြးေႏြးစဥ္

ယေန႕ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢလိကက႑အလိုက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ အစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ဇူလိုင္လ (၂၇) ရက္ေန႕ႏွင့္ (၂၈) ရက္ေန႕တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ အနီးကပ္ႀကိဳတင္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္မ်ားကိုအေျခခံ၍ တင္ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲမွ အမ်ားျပည္သူတင္ျပခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္စုစည္းကာ SMEs က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး၊ အေသးစားအလတ္စားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာေအာင္သိန္းမွ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္ တြဲဖက္အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးေအးဝင္းမွ ေဆြးေႏြးစဥ္


စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျမန္မာ့ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအဖြံ႕၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာ ထိန္လင္းမွ ေဆြးေႏြးစဥ္


လူငယ္စြန္႔ဦးတီထြင္သူလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ေဒါက္တာ ေမျပည့္စုံၾကြယ္မွ ေဆြးေႏြးစဥ္

SMEs က႑ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အဓိကက႑မ်ားျဖစ္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ကုန္သြယ္မႈက႑၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑မ်ားႏွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေထာက္အကူျပဳ SMEs လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိေရးတို႕ကို ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ အခက္အခဲမ်ား၊ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ သင့္သည္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။
ေဆြးေႏြးပြဲကို စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ကုန္သည္စက္မႈ အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠဌႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ အေသးစားအလတ္စားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ သက္ဆိုင္ရာဌာန အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုမ်ား တက္ေရာက္ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm