ထိုင္းနုိ္င္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္ တိုက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္ပါရန္

Written by  //  July 14, 2017  //  Find Your Business Partners  //  No comments

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ (၃၀)ဦးခန္႔သည္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္မ်ား ရွာေဖြရန္နွင့္ ကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား တိုးတက္ရန္အတြက္ အသင္းခ်ဳပ္သို႔ ဇူလိုင္ ၁၄ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ လာေရာက္ ေတြ႔ဆုံခဲ့ရာ အသင္းခ်ဳပ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေမာင္ေမာင္ေလး ဦးေဆာင္၍ ျမန္မာလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

လုပ္ငန္းရွင္အမ်ားစုသည္ Food and Beverage၊ Cosmetic၊ Health and Beauty၊ Food and Agricultural products ၊ Construction Materials၊ Hotel & Tourism ၊ Pharmaceutical၊ Trading၊ Manufacturing၊ Herbal ၊ Chemical ၊ Furniture စသည့္ sector ေပါင္းစုံမွ ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ပါဝင္ပါသည္။

အဆိုပါ ထုိင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင့္တုိက္ရုိက္ခ်ိတ္ဆက္မႈရယူပါ။

Download (PDF, 373KB)

Download (PDF, 6.51MB)

About the Author

View all posts by

Leave a Comment

comm comm comm